JÁNSKY, M. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Práce na diplomovém projektu se vyznačovala pragmatickým přístupem studenta, který odráží i výsledné velmi jednoduché, místy však až banální (pohled východní) řešení stavby. Velmi pozitivně však hodnotím realizovatelnost projektu, založenou na jednoduchém materiálovém řešení. Celkově výborné hodnocení projektu poněkud oslabuje grafická prezentace, zejména vizualizace společenského sálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Autorův přístup ke zpracování lze hodnotit jako samostatný, aktivní, pragmatický
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Stehlík, Ondřej

Autor splnil zadání, práce je však v některých ohledech až příliš povrchní. Výsledný dojem a zpracování je však dobrý. Autor ale nenašel dostatek odvahy pro zajímavější řešení. Navržený dům je bez náboje, nevyvolává žádné emoce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor se snaží o diferencování prostor okolo objektu hmotou stavby. Avšak zvolené uspořádání hmot generuje řadu provozních konfliktů a zároveň plně nevyužívá potenciál, který návrh má. Do okolí působí objekt přesně tak, jak se od něj v této poloze očekává, je menší měřítkem, než panelová zástavba a zároveň větší, než zástavba rodinných domů. Otázkou však je, jestli oba tyto světy spojuje, nebo jen vytváří další, třetí.
Architektonické řešení C Zajímavá kompozice hmot postrádá velkorysejší prostorové řešení. Dům definuje svým uspořádáním různé prostory, které však nejsou ve výsledné hmotě nijak odlišeny. Celý objekt je obalen jedním typem fasády, což sice působí harmonicky, ale zároveň i příliš stroze. Pouhé natočení prosklené fasády má za následek přílišnou expozici prostor pro sluneční paprsky (jesle) a v jiném místě zase vytváří konfliktní situace mezi uživateli objektu (vstup / klub V9). Architektonická kvalita tohoto návrhu postrádá náboj, který by jej pozvedl na vyšší úroveň.
Provozní řešení C Provozně není objekt zcela ideálně řešen. Vstup do objektu a jeho předprostor je umístěn příliš hluboko v dispozici objektu. Umístění a oslunění hudebního sálu je diskutabilní, stejně jako umístění hlavního sálu v patře. Kancelářská část postrádá zádveří. Jesle nejsou přesvědčivě vyřešeny z hlediska hygieny. Některá kancelářská místa jsou prostorově příliš malá.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je přesvědčivé. Otázkou je, zda má objekt dostatečné plochy technologického zázemí pro umístění nového výměníku tepla a rekuperační jednotky.
Formální úroveň B Po formální stránce dosahuje práce dobré kvality. Koncept ale není dostatečně objasněn a i vizuální zpracování nedosahuje výborné úrovně.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 101796