KUZNETCOVA, A. Stavba v krajině – expoziční skleník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Projekt prezentuje poměrně nekonvenční přístup jak v urbanistickém tak i v architektonickém řešení. Území řeší jako celek s dominantou skleníku a důrazem na veřejný prostor. V konceptu hraje významnou roli estetické a přitom úsporné hospodaření s vodou. Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti s kvalitním grafickým zpracováním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Diplomantka pracovala s plným nasazením a velkým zaujetím. Energii věnovala uskutečňování svých konceptuálních představ a konstrukčnímu řešení skleníku, který byl tématem zadání.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh prezentuje přesvědčivě zadáním požadovanou stavbu v krajině s poměrně citlivým hmotovým i materiálovým řešením. Návrhem veřejně přístupné botanické zahrady se skleníkem a nabídkou aktivit pro všechny obohacuje cestu uživatelům procházející stezky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Navržené urbanistické řešení se zdá komplikované, těžko čitelné, protože je založeno na poměrně velkém počtu komponent (výkres 08). Uměle dokreslený tvar průběhu vrstevnic spolu s osami pohledů se stal podkladem pro tvar půdorysů navrhovaných objektů a funkční vymezení ploch. Přesto konečné vizualizace předvádějí zamýšlenou veřejnou botanickou zahradu (bohatou zeleň) se skleníkem a množstvím ukrytých aktivit.
Architektonické řešení B Pro ztvárnění skleníku autorka využila inspirace přírodou – snad liánami, kmeny a větvemi stromů. Nosné oblouky odlehčené prosklením odhalují zeleň uvnitř. Přesto jejich konstantní výška (všech 7 polí) působí až monotónně, přitom ukrývají 3 různé dispoziční celky. Dokumentace vzhledu vinařství chybí (zmínka jen v průvodní zprávě).
Provozní řešení C Rozvržení ploch a místností v objektu skleníku vychází z jednotlivých dispozičních celků a odpovídá požadavku technologie provozu, pohybu návštěvníků a zaměstnanců a situování vzhledem k terénu. V některých místnostech chybí vykreslení zařizovacích předmětů pro odůvodnění dané velikosti či tvaru (1.08;2.01;2.06.). Dokumentaci objektu vinařství na výkrese 14 nelze považovat za půdorys. Chybí základní vyjádření konstrukce, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a vazba na přiléhající terén, výkres řezů.
Technicko konstrukční řešení A Základní nosnou konstrukci skleníku a její principy popisuje podrobně průvodní zpráva, pro zvolenou funkci odpovídající řešení. Detail je doložen pouze v měřítku 1:200. Ocenitelná je práce autorky na tvorbě konstrukce – viz foto modelu. Zajímavý je výkres ekologického konceptu skleníku a výkres hospodaření s vodou.
Formální úroveň C Předložené přílohy vykazují nestejnou úroveň propracování. Analytická část i průvodní zpráva se zabývají také objektem vinařství - ve výkresové části je doloženo pouze „schéma“ dispozice (výkres 14). Pokud zmíněný objekt nebyl součástí zadání diplomové práce, mohlo postačovat pouze hmotové řešení v zákresech a řezech. Dokumentace objektu skleníku je přesvědčivá, zejména vizualizace a pohledy. Čtení půdorysů komplikuje matoucí užívání termínů podlaží/patro/ 1pp/přízemí/1np, stejně jako umístění popisů a legend u hřbetu vazby.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 100049