MALÝ, F. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Filip Malý Přístup studenta ke zpracování: aktivní, samostatný, profesionální přístup k práci Celkové hodnocení diplomové práce: výborně / A Slovní hodnocení: Koncept pouze minimálního doplnění stávajícího souboru staveb a jeho přetvoření v nové komunitní centrum byla pro Filipa Malého volba už od počátku práce na projektu. V průběhu práce se sice potýkal po určitý čas s problémy provozního uspořádání, které jeho kompaktní řešení přinášelo, ale nakonec se mu dle mého názoru podařilo dokončit projekt, který považuji za velmi zdařilý. Proměna celého místa s minimem zásahů je dle mého velkým kladem tohoto architektonického návrhu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Přístup studenta ke zpracování: aktivní, samostatný, profesionální přístup k práci Přístup studenta ke zpracování: aktivní, samostatný, profesionální přístup k práci
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonický návrh potvrzuje autorovu schopnost řešení zadání a dokládá jeho schopnost uplatnit se v praxi. Návrh je po architektonické stránce na velmi dobré úrovni a vhodně pracuje se stávajícími objekty, aniž by rezignoval na snahu o soudobý výraz.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A V rámci urbanistického kontextu se autor dobře vyrovnal s proměnou původně uzavřeného areálu v otevřené a komunitní centrum. Řešení nabízí vyvážený poměr veřejných prostorů a ponechává větší uzavřenost tam, kde je to s ohledem na provoz vhodné.
Architektonické řešení A Rekonstruovaná část souboru staveb se autorovými zásahy zdařile proměnila v moderně a „otevřeně“ působící celek. Přistavěná část jednoznačně přiznává svou „novost“, což působí paradoxně přesvědčivěji v interiéru.
Provozní řešení B Poměrně značné zásahy do původního uspořádání, které se v podstatě vyhýbají pouze hlavním nosným konstrukcím, umožnily autorovi racionalizovat vnitřní uspořádání jednotlivých provozů celku. Díky tomu dispoziční řešení působí čistě a přehledně. Výhrada by se dala směřovat k použití celkem dvou výtahů a jedné plošiny na bezbariérové obsloužení prakticky pouze dvoupodlažního objektu, ale to je zřejmě daní za veřejný účel stavby, množství samostatných provozů a zvolené uspořádání.
Technicko konstrukční řešení C Řešení detailů rekonstruované zděné části působí přesvědčivě, nakolik je možné řešit rekonstrukci bez podrobnějšího stavebně technického a statického průzkumu. Vlastní konstrukce dřevěné přístavby je standardní, zajímavé by bylo řešení detailu na styku původní stavby a přístavby. Chybí doložení komplexnějšího řešení TZB, alespoň ve standardním schématu zimního a letního provozu.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 101789