FIGLOVSKÁ, P. PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ - Transformace západní části areálu BVV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Prostorový koncept řešení západního pólu areálu BVV je příliš jednostranně zaměřen na potvrzení výběru lokality pro polohu nové požární stanice. Nová požární stanice je situována ve vhodném místě umožňujícím snadný výjezd do regionu (k dálnici) i do nejbližšího okolí areálu BVV. Navržené dispoziční a provozní řešení prokazuje znalosti získané z konzultací s profesionály, naznačuje i možné spojení s jinými složkami integrovaného záchranného systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Racionální rozhodování, snaha nacházet nekomplikovaná řešení, zjednodušení ale někdy vede až ke schematickému výsledku, zejména v grafické presentaci C
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Štěpánková, Lenka

Projekt je velmi vyvážený ve všech aspektech, současně však v žádné z hodnocených oblastí nepřichází s řešením, které by výrazněji upoutalo, ať už mimořádnou kvalitou nebo originalitou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka pro západní část areálu navrhuje v zásadě přijatelné urbanistické členění respektující provozní potřeby areálu i nově navrhované stanice IZS. Toto řešení však současně znamená promarněnou šanci do území vložit novou kvalitu a jasný urbanistický koncept, který by byl protiváhou kvalitního nadčasového řešení východní části výstaviště.
Architektonické řešení C Jednoduchý architektonický výraz a úsporné výrazové prostředky reflektují účel stavby a její utilitární charakter. Lapidární členění hmot je u daného typologického druhu na místě a svědčí o autorské poctivosti bez potřeby samoúčelné exhibice. Konkrétní barevné a materiálové pojednání a členění fasád ovšem spíš než o střídmosti vypovídá o lehké bezradnosti, možná i nedostatku tvůrčí invence.
Provozní řešení B Do detailu propracované provozní a dispoziční řešení svědčí o schopnosti analyzovat a uchopit složitější vztahy. Lze mu vytknout pouze až přílišnou popisnost – dispozice velmi těsně obepínají stávající provozní schémata. Architekt by si měl zachovat větší odstup a pojednat téma velkoryseji, aby mohl jím navržený objekt v budoucnu dobře vstřebávat změny, které přinese život.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení velmi dobře koresponduje s celkovou koncepcí střídmosti a účelnosti. Navržená podoba objektu bez zbytečných výstředností by dobře obstála při hodnocení vynaložených investičních nákladů. Vzhledem k charakteru provozu by však bylo na místě se více zaměřit na takovou celkovou koncepci budovy, která by přispěla k nízké energetické náročnosti objektu.
Formální úroveň B Práce prezentuje dané téma jasně, přehledně a srozumitelně. Zvolená forma dobře koresponduje s obsahem. Celkový dojem kazí pouze dílčí nedostatky, jejichž vzniku by mohly předejít pečlivější korektury – například ve výkresech širších vztahů zcela chybí vyznačení řešeného území, výstavní areály jsou označené jako výrobní.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 100035