KVAŠŠAY, L. Aby mesto miestom bolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Lukáš Kvaššay se ve své diplomové práci vrací do rodné Považské Bystrice. V podrobné analytické části vypráví neveselý příběh historicky utvářeného města, které komunističtí plánovači přemazali socialistickým experimentem době poplatnému snu ideálního bydlení. Roztříštěné město bez centra/identity, definované pouze sítí dopravních vazeb automobilové dopravy, je pro autora osobní výzvou vlastní identity, přesahující obvyklý rámec relevantních architektonických řešení. Morfologická i historická kontinuita lineárního vodního prvku v návrhu propojuje atomizované urbanistické mikrosvěty do vzájemného a přesvědčivého vztahu k místu, městu i krajině.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Horák, Radim

V diplomové práci Bc. Lukáše Kvaššaye oceňuji především zvolenou lokaci. Studentovi není jedno, jak vypadá jeho rodné město a využívá svůj diplomní projekt k uchopení jednoho z témat, které by danou lokalitu mohlo povznést. Práce tak nemusí být jen prací školní (šuplíkové), ale může posloužit i širší veřejnosti a může se stát východiskem pro další rozvoj Považské Bystřice. Na představení analýz a východisek je patrná svědomitost autora, snaží se k tématu přistupovat zodpovědně a pečlivě. V návrhu pak nabízí místa s různou náplní a obsahem a snaží se tak zatraktivnit celý tok řeky Domanižanky. Předkládaný projekt je spíše koncepční, škoda, že není alespoň jedno z míst více technicky a konstrukčně rozpracované, kde by byl vidět konkrétní navržený mobiliář, včetně povrchů a jejich návazností apod. Na druhou stranu chápu, že rozsahem se jedná o velké území, a hodnotím kladně, že jej autor podchycuje celé. Práce ukazuje, že autorovi není cizí prostředí, ve kterém žije, a chce jej kultivovat a navracet mu (či znovu vytvářit) již ztracená místa. Navracet město lidem. Navracet a podporovat jeho identitu a jedinečnost. To je pro praxi dobrý začátek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor předkládá detailně vypracované analýzy, kde je patrný vývoj města a jeho blízkého okolí. Asanačním zásahem 20. století se zcela mění jeho fungování. Město ztrácí svoji identitu, je na čase si vytvořit novou. Autor upozorňuje na protékající řeku Domanižanku, která, i když svázaná v korytě, je jedním z posledních pojítek s původním osídlením. Řeka tu byla, je a bude. Autor z ní dělá novou páteř Povážské Bystřice. Návrh vnímám jako prvotní východisko a začátek, na které by navázala úprava dalších městských prvků, vybíhající z této „páteře“ – jako náměstí, komunikace, služby atd.
Architektonické řešení A Autor řeší jednotlivé plochy jednoduše, zároveň funkčně. Využívá současných prostředků. V každé vybrané ploše se snaží nabídnout nějaký nový zajímavý prvek, který by se stal pro dané místo jedinečný a jednotlivé prostory by tak byly v délce celého toku odlišitelné, tím i atraktivní.
Provozní řešení A Provoz podél řeky Domanižanky je logický, autor odklání automobilovou dopravu dále od toku a celou „páteř“ přizpůsobuje pěším a cyklistům. Krajinotvornými prostředky podporuje svoji ideu nového fungování území. Součástí návrhu je i ukázka provozu malé kavárny.
Technicko konstrukční řešení B Technicko-konstrukční řešení je představeno pouze formou ukázek realizací podobného zadání ze světa. Detailnější řešení je předloženo pouze dvěma detaily – schodiště a ukončení dlažby.
Formální úroveň A Grafická úroveň je na vysoké úrovni. Celá práce drží dobře „pohromadě“ a je přehledná. Pouze snad u celkové situace (1:5000) bych více vytáhl komunikace, dal jim jejich reálnou šířku, aby bylo více patrné současné fungování města. Návrhová část snese svou prezentací srovnání se současnými trendy v architektonickém grafickém světě
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 100077