LANGER, J. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Z pohledu vedoucího práce je nutno zdůraznit zejména výše uvedený přístup ke zpracování. Autor v průběhu semestru prověřil řadu koncepcí, vždy s výraznou a silnou myšlenkou. Dopracování zvoleného konceptu do výsledného diplomového projektu do jisté míry trpí nedostatkem času, který autor věnoval hlavně ideové fázi návrhu. I přes výše uvedené kritické hodnocení je nutné vzít v úvahu výborný koncepční přístup autora dokazující jeho schopnost obstát v architektonické praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studenta ke zpracování projektu byl výjimečný koncepčním uvažováním, které společně se zcela samostatnou prací dokladuje profesní kvality autora.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Ruller, Ivan

Základní myšlenky návrhu mohou přispět představitelům obce k rozhodnutí o dalším vývoje centrálního prostoru. V objektu obecního úřadu by bylo účelné přehodit archiv s kuchyňkou a místnost 210 zvážit jako sekretariát stavby. Sekretářka by měla přímou vazbu na kuchyňku. Rovněž by bylo vhodné zvážit potřebu dvou sálů a jejich využitelnost. Sál v obecním domě může pojmout 190 – 20 sedících diváků a komunální sál v objektu bývalé školy 160 – 180 sedících diváků. Dle údajů v analýze se zdá tato kapacita nevyužitelná. Nevýhodou řešení komunitního centra je umístění WC ve 2. np. a absence vstupní haly a foyeru s možností malého občerstvení. Řešení nosné konstrukce komunitního sálu je složité a ekonomicky velmi náročné, zejména opatření proti tepelným mostům. Při zvětšení rozponů nosných sloupů na 700 – 750 cm a jejich umístění do interiéru před zasklenou stěnu by vůbec toto opatření nevyžadovalo. A zřejmě autorem požadované výrazné vertikální členění fasády v modulu 140 cm by bylo řešitelné nosnými prvky ať už ze dřeva nebo hliníku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomant předložil velmi komplexní předdiplomní práci, která vytváří dobré podmínky pro zpracování vlastního projektu, který se soustřeďuje na revitalizaci a přestavbu rozsáhlé návsi, centrálního prostoru celé obce. Autor hledá cestu k nalezení nových urbanistických i architektonických kvalit dnes značně nesourodého a nezajímavého prostoru. Využívá dvou hlavních objektů, které jsou umístěny v centrálním prostoru. Vnější prostory jsou věnovány parkové a sadové úpravě s dětským hřištěm.
Architektonické řešení B Architektonické řešení zjednodušuje výstavbu tím, že ruší některé objekty a ponechává pouze objekt s hlavním sálem a hospodou a upravený objekt bývalé školy. Bylo by vhodné pokusit se o výraznější soudobé architektonické řešení, které by obohatilo centrum obce
Provozní řešení A Provozní řešení vychází z prostorových možností stávajících objektů a vytváří dobré podmínky pro různé formy života obce. Začlenění hospody do stávajícího objektu s kvalitně řešeným provozem patří k přednostem návrhu.
Technicko konstrukční řešení A Technicko konstrukční řešení je v souladu s charakterem výstavby a je schopné realizace. Nahrazení objektu kotelny a využití části půdy pro technická zařízení je přínosem řešení
Formální úroveň A Formální úroveň zpracování je velmi dobrá a poskytuje veškeré informace potřebné pro tento stupeň zpracování.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101801