ŠEVČÍKOVÁ, V. Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Posudek vedoucího práce Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní Bc. Veronika Ševčíková Předložená diplomová práce Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní, kterou vypracovala Bc. Veronika Ševčíková splňuje požadavky na řešení zadané problematiky. Autorka pracovala variantně na konceptech a prokázala vlastní přístupy k řešené problematice. Architektura Kolmo k oběma historickým budov jsou pavilonově řazeny jednotlivé ateliéry, které připouští etapovitou výstavbu jinak rozsáhlé intervence. Stejně velkými zásahy prochází terénní úpravy terasovitě řešící výškové rozdíly nově definovaného vnitrobloku. Provoz Jasně definované komunikační osy. Přímé nové chodby se kolmo napojují na chodby historických budov. Obohacující se zdá střídání venkovních a vnitřních prostorů stejně jako odkrývání průhledů a nečekaně blízké pohledy z jednoho objektu do druhého. Studentce se podařilo objekty ‘ledových kostek‘ vhodně začlenit do svažujícího se pozemku. Konstrukce Racionální pavilonové stavby svými rozměry připouští snadnou a nenákladnou realizaci. Stejně tak řešení fasád počítá s užitím běžně dostupných prvků bez potřeby užití náročných technologií. Diplomovou práci Bc. Veroniky Ševčíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci B 89. V Brně dne 17. 05. 2017 Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Předložená diplomová práce Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní, kterou vypracovala Bc. Veronika Ševčíková splňuje požadavky na řešení zadané problematiky. Autorka pracovala variantně na konceptech a prokázala vlastní přístupy k řešené problematice.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Lev, Mirko

Předložený návrh nabízí střídmé řešení rozsáhlého areálu a svědčí o schopnosti autorky takové úkoly řešit bez zbytečné okázalosti. Práce ale neřeší energetickou problematiku a nedotáhla některé urbanistické myšlenky do zdárného konce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Koncept dvou přístaveb kolmých k stávajícím ramenům budovy nechává ve vnitrobloku vzniknout kvalitní prostor arkádovitého akademického náměstí. Další plochy již nejsou tak přesvědčivě řešené. Pragmatičnost zvoleného řešení dvou přístaveb je poněkud narušená silným gestem - členěním těchto přístaveb na jednotlivé objekty. Tento moment není dále rozvíjený, např. při zpracování fasád či umístění galerie a zůstává otázkou, zda přínos v orientaci uživatelů a v prosvětlení prostor je dostatečným argumentem pro nevýhodný poměr fasádních ploch vůči podlahové ploše a jestli perforace fasád překlenutá můstky je opravdu vítaným vstupem na vzniklé náměstí.
Architektonické řešení C Zvolené tvarosloví a materiály svědčí o snaze potlačit novostavby ve jménu zachování důstojnosti stávající budovy. Výraz nových budov, připomínající spíše siluety, nabízí do budoucna možností individualizace ústavů pomoci drobných zásahů, které by zároveň zlepšili orientaci mezi budovami. Ta je nyní vzhledem k absenci orientačních prvků stižená. Otázkou zůstává, zda by se budovy měli chovat takto neutrálně jak do veřejného prostoru, tak do akademického náměstí. Atmosféra interiéru je prezentovaná schématicky.
Provozní řešení B Dispozice v novostavbách jsou díky zvolenému konceptu velmi přehledné a flexibilní. Autorka se dobře vypořádala s dispozičním řešením v stávajících objektech. Komplexu budov chybí silnější „identifikační“ vnitřní prostor. Požární hledisko a vzdálenosti v objektu jsou již mankem historického objektu a koncept přístaveb tento dojem spíše zesílí.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení nosných prvků navazuje svou jednoduchosti na logický koncept novostaveb. Je na zvážení, zda je potřeba pracovat s monolitem, či zda vy nevyhověla montovaná ŽB- konstrukce. Detaily fasády jsou spíše schématické.
Formální úroveň D Grafické zpracování je střídmé, půdorysům předřazená schémata velmi přehledné. Částečně nedotažené vizualizace a axonometrie
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 101780