MAREK, D. Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Pan David Marek si téma diplomové práce zajistil ve firmě, ve které pracuje. Téma „Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu“ vyústilo v zadání poměrně náročné a atraktivní ve smyslu nastupující vize Industry 4.0, v tom smyslu, že na jedné platformě se propojuje několik různých softwarů, využívá se více protokolů a rozhraní a pracuje se s poměrně velkými objemy dat. Diplomant měl rozvolněné studium a tak věnoval své práci hodně času. Požadovanou technologii s předstihem zvládl, zhotovil a oživil. Využíval rad konzultanta, takže já, coby vedoucí, jsem dostával pouze informace o stavu jeho práce. Přebytek času se ukázal v jeho případě kontraproduktivním, protože k dané problematice zřejmě shromáždil a nastudoval tolik materiálů, že ztratil orientaci, a nedokázal správně odhadnout, co do své diplomové práce dát a co ne, a jak ji uspořádat. Pak nastala etapa našich četných konzultací, korekcí a přepracovávání práce do finální podoby. I ta nese podle mého soudu známky nezkušenost se zpracováváním technické dokumentace projektu. Celkově však mohu říci, že pan Marek zadání splnil v plném rozsahu. Práci navrhuji hodnotit dobře / C – 77 bodů

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Doubek, Ladislav

Pan Marek se v práci zabýval analýzou a aplikací nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu. Hlavním cílem práce bylo analyzovat aktuální stav a navrhnout technologii sváření obalového materiálu, která by poskytla řešení stavů, které není možné klasickými metodami sváření vyřešit. Jedná se hlavně o situaci, kdy se do sváru dostává balený materiál. V druhé části byla práce doplněna o sběr dat z balicích strojů. Zadání diplomové práce po odborné a rozsahové stránce odpovídá požadavkům kladeným na pozici aplikačního inženýra. V teoretické části autor popsal aktuálně používané technologie sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu. Tuto část hodnotím za přehledně zpracovanou jak po stránce odborné, tak po stránce strukturování textu. Dále jsou v teoretické části popsány softwarové nástroje a technologie použité v praktické části. I zde je tato část zpracována pečlivě a přehledně. V praktické části diplomant popisuje výběr jak ultrazvukové technologie sváření obalových materiálů, tak i výběr konkrétního ultrazvukového generátoru. Odůvodnění zvolené technologie i generátoru po odborné stránce považuji za dostatečné. Na tomto místě by bylo vhodné více popsat ekonomickou stránku výběru. Aby se otestovala správnost volby této technologie, bylo nutné zaimplementovat zvolený ultrazvukový generátor do řízení balicích strojů zadavatele. V této části diplomant prokázal znalosti práce v programovacím prostředí TwinCat 3 a komunikačních rozhraních firmy Beckhoff. Diplomant se také podílel na implementaci do HMI aplikace. Jak v PLC části, tak i zde se diplomantovi podařilo zachovat strukturu a obě součásti implementoval do stávajícího ovládání strojů zadavatele, prokázal tak schopnost pracovat v týmu více lidí. Jako velké plus hodnotím, že při použití této technologie dojde také ke znatelnému snížení výšky balicího stroje. Dále je důležité zmínit, že úspěšné nasazení ultrazvukové technologie sváření obalových materiálů na prototypovém provedení stroje podtrhuje kvalitně odvedenou práci. Práce je vypracovaná na vysoké úrovni Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 102665