KOBATH, M. Zpracování obrazu a automatické řešení křížovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Janáková, Ilona

Úkolem diplomanta bylo detekovat na snímcích mřížku a rozpoznat legendu švédských křížovek a také napomoci luštiteli v jejich řešení s pomocí křížovkářského slovníku. Při uvažování velké různorodosti křížovek, různých světelných podmínek při snímání méně kvalitními senzory v mobilních telefonech a při potřebě rozlišit množství detailů a také při zvážení možných deformací mřížky, např. při držení křížovky v ruce, kdy všechny tyto nevýhodné podmínky zahrnul student přímo do svého rozboru zadání, se již ze zdánlivě jednoduchého prvního dílčího úkolu - detekce mřížky v obrazu, stává složitý problém. Vyřešením tohoto i všech dalších bodů zadání podle mě student prokázal vysoké odborné znalosti, nejen v oblasti zpracování obrazu, a také svou aktivitu nutným časem stráveným nad řešením zadání. Hodnotit lze také schopnost programovat v několika jazycích a prostředích a všechny části zkombinovat do funkčního celku. Pečlivost a rozvahu studenta lze demonstrovat tím, že si vyhledal i směrnice pro tvorbu křížovek, aby zahrnul všechny eventuality křížovek. I přesto, že některé postupy jistě mohly být navrženy jinak, robustněji či optimálněji, diplomant odevzdal program, který vzhledem ke zmíněným vstupním podmínkám funguje s dobrou úspěšností, zejména těch částí, které mohl student sám ovlivňovat. Kód je navíc čitelný a dobře okomentovaný. Student přistupoval k práci zodpovědně a pravidelně konzultoval. Konzultace spočívali především v prezentaci dosažených výsledků a aktivní účasti na návrhu dalšího postupu řešení. Nové nápady vždy rychle otestoval a případně pružně zapracoval. Zájem o práci lze vidět i z účasti na studentské soutěži EEICT. S prací pana Kobatha jsem velmi spokojena a výsledky práce, podle mého názoru, prokazují inženýrské schopnosti diplomanta, a proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Honec, Peter

Úkolem diplomata bylo zpracovat snímek švédské křížovky a napomoci luštiteli s jejím řešením. Zadání lze po odborné i časové stránce považovat za poměrně náročné, skládající se z mnoha dílčích kroků, které student všechny bezezbytku splnil. Trochu se obávám dopadů zadání, kteréhožto výsledek může odradit potenciální mladé nadějné luštitele od neškodného koníčka nebo stávající luštitele znechutit vidinou možnosti nahrazení jejich dovedností strojem. Předložený dokument je poměrně stručný, necelých 60 stran, rozdělený do šesti logických kapitol. Teoretická část (kapitola 2) se věnuje především technikám zpracování obrazu, ale také zmiňuje metody porovnání dvou řetězců. Z textu je jasné zaměření teoretické části přímo směrem k řešené úloze bez většího (zbytečného?) přesahu. Praktická část začíná rozborem úlohy, kdy diplomant nejdříve na základě vlastního pozorování, ale i ze směrnic čar stanovuje počáteční podmínky na možný vzhled křížovek. Dále rovnou přistupuje k výběru metod pro jednotlivé kroky zpracování, kdy vždy zvažuje několik možností a uvádí přínosy a negativa. Takovýto postup svědčí o hlubší analýze problému, což bych přičetl diplomantovi k dobru. Vybraný kompletní postup je konkrétněji popsán ve čtvrté kapitole. Celý program je řešen jako mobilní aplikace pro operační systém a zařízení Android, čímž je ale dáno omezení kvality vstupních dat. Úloha je rozdělena do postupných kroků – předzpracování, segmentace křížovky – detekce mřížky, rozpoznání typu políček a nápověda k řešení křížovky – čtení OCR a vyhledání ve slovníku. Všechny kroky jsou navrhovány tak, aby byly co nejrobustnější a zahrnovaly všechny uvažované varianty křížovek a také kvality vstupů (zdeformované mřížky, nerovnoměrně osvětlené, nezaostřené apod. – jak je vidět z testovací přiložené databáze 87 snímků). Snaha o robustnost je bohužel na úkor času zpracování, který je obzvláště na méně výkonném mobilním zařízení poměrně velký, což však student neskrývá stejně tak jako úspěšnost jednotlivých kroků, která je statisticky zpracována v páté kapitole. Luštitel v nesnázích si však rád počká na jakoukoliv radu, byť od stroje, takže pojem „real-time vyhodnocení“ se v tomto případě vejde i do delšího časového úseku. Použitý postup byl podle mého názoru dobře zvolen a implementován. S ohledem na obtížně zvolený typový příklad lze jen průměrný výsledek vyluštění pochopit. Kdyby si diplomant zvolil jednodušší a ne tolik obecný příklad, výsledek by byl jistě lepší. Vhodnější postup mohl být zvolen pro určení orientace křížovky, což však student sám sebekriticky hodnotí jaké slabé místo svého postupu. Po grafické stránce je práce dobře upravená s minimem překlepů. Dokument je přehledný a srozumitelný. Diplomant na této "školní úloze" předvedl dostatečné inženýrské znalosti a dovednosti nejen v oblasti zpracování obrazu, proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 102705