JAŠEK, M. Analýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup diplomanta ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracoval samostatně a dobře využil veškeré zprostředkované kontakty s firmami spolupracujícími s naším ústavem v dané problematice. I proto je úroveň odevzdané práce kvalitní a jejím přínosem je, že se podílí na zavádění simulačních analýz problémů řešených na ústavu. Práce si kladla za cíl analyzovat tři tvary diferenciálně čerpané komory Enviromentálního rastrovacího mikroskopu AQUASEM II za pomoci programu SolidWorks a jeho modulu Cosmos FloWorks a vybrat co nejoptimálnější tvar. Na základě zvolených kritérií byla vyhodnocena z uvedených tří variant jako nejvýhodnější uzavřená varianta diferenciálně čerpané komory. Důležitým výsledkem práce také je, že experimentálně získaná hodnota tlaku plynu pro otevřenou variantu diferenciálně čerpané komory se liší jen minimálně od hodnoty získané pomocí Cosmos FloWorks, čímž diplomant ověřil správnost nasazení uvedeného výpočtového systému a možnosti dalšího jeho využití. Přínos práce vidím v ušetření nemalých finančních prostředků, protože vývoj optimálního tvaru zařízení pomocí uvedeného systému je nesrovnatelně levnější než výroba a následně experimentální měření. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší konkrétní zadání analýzu komory diferenciálního čerpání EREM, vytknout jí lze některé dílčí nedostatky, jako: Str.18 Mikroskopy vybavené fotomonitorem a Polaroidem patří hluboké historii. Str.21 Na začátku kapitoly 3. chybí uvedení důvodu, proč je popisováno proudění tekutin, když se jedná o vakuový systém, tedy o proudění plynů za nízkých tlaků. Str. 26 Chybí rozdělení proudění plynů na viskozní, Knudsenovo a molekulární. Str. 28 Ve vztazích (28) a (29) chybí fyzikální rozměr. Str.32 a další Již z názvu práce vyplývá že jde o řešení komory diferenciálního čerpání EREM, která není diferenciálně čerpána, jak je mylně několikrát opakovaně tvrzeno v práci. Diferenciální komora totiž slouží k diferenciálnímu čerpání komory vzorku, což je zásadní rozdíl. Str. 26 Proč je v grafech uvedena nesmyslná hodnota - 200 Pa ? Lze konstatovat, že práce je zpracována přehlednou formou, K vlastnímu řešení nemám zásadnější připomínky, se závěry uváděnými v práci lze v zásadě souhlasit. Otázky k obhajobě: 1. Čím si vysvětlujete nárůst tlaku a pokles rychlosti částic plynu v oblasti před clonkou PLA2 ? 2. Doporučte postup dalších prací v této oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 20960