KREJČÍ, J. Snímač kondenzované vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem práce byl návrh snímače pro měření kondenzované vlhkosti a jeho proměření v režimu simulujícím skutečné provozní podmínky. Řešení zadání vyžadovalo kromě nastudování potřebné problematiky z oblasti snímačů a měřicí techniky i velké množství času pro provedení poměrně zdlouhavých experimentů. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné znalosti při návrhu a realizaci snímače. Pracoval iniciativně a samostatně, řešenému problému věnoval neobvykle mnoho času i úsilí během celého semestru, dílčí výsledky pravidelně konzultoval. Během práce se nesetkal s významnými problémy.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Předložená diplomová práce se věnuje problematice návrhu snímače pro měření kondenzované vody ve stavebních konstrukcích. Zadání práce je možné považovat za náročné, které předpokládá znalosti z oblasti principů měření vlhkosti a obsahu vody v materiálech i problematiky praktického realizace měření a kalibrace snímačů pro tuto teoreticky poměrně dobře popsanou, ale daleko nesnadněji prakticky realizovatelnou oblast měření neelektrických veličin. Je možné konstatovat, že všechny body zadání byly splněny, i když v rámci třetího bodu zadání (kalibrace snímače) student prakticky čerpal zejména z poznatků zpracovaných již v předchozích pracích realizovaných na stejném pracovišti, a tyto využil při praktickém ověřování vlastního návrhu snímače množství kondenzované vody. Práce je zpracována v celkovém rozsahu 82 stran a je rozdělena do 7 hlavních kapitol. Jejich dělení, ale nepovažuji za úplně vhodné a i jejich řazení není příliš logické. Toto tvrzení ale neplatí o prvních dvou kapitolách, které se věnují zejména popisu metod měření vlhkosti a kondenzovaného množství, včetně stručného přehledu snímačů dostupných na trhu, a jsou založeny zejména na provedeném literárním průzkumu a průzkumu trhu. Jako úvod do problematiky je považuji za dostatečné a student si udělal vlastní názor na komplikace při realizaci požadovaného typu snímače. Následující kapitola již bez jakéhokoli předchozího rozboru přechází do praktické realizace prvních vzorků snímačů a jejich prvotní testování. Student tak úplně přeskočil teoretický návrh a přistupuje k zadání čistě z praktického hlediska, kdy ověřuje základní teoretické předpoklady přímo experimentem a iterativním způsobem přechází k dalším úkolům, které definuje na základě výsledků předchozích závěrů. Vzhledem ke komplikovanosti praktické realizace měření vlhkosti a kondenzovaného množství ale není tento přístup úplně zavrženíhodný. Za tuto kapitolu student ale nepříliš vhodně zařadil kapitolu o kalibraci snímače, i když za touto kapitolou návrh pokračuje dále a je i součástí kapitoly č. 6, která je nazvaná výsledky experimentů. Student v tomto případě zvolil, pro prezentaci postupu návrhu snímače a výsledků měření, strukturu práce jako soubor protokolů z prakticky provedených experimentů, což sice umožňuje zhodnotit každý jednotlivě navržený a realizovaný experiment, ale komplexnější a systematičtější přístup k vlastnímu návrhu snímače a rozboru potřebných experimentů pro ověření jeho parametrů bohužel nepřináší. Na tuto kapitolu navazuje kapitola č. 7, ve které student dále rozvíjí konkrétní zvolené řešení konstrukce snímače včetně vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní měření a prezentuje soubor protokolů z kompletní charakterizace finální verze snímače. Závěrem uvádí ještě jedno potenciálně vhodné konstrukční řešení snímače založené na jiném uspořádání elektrod a měřicího prostoru. I když není struktura práce zvolena úplně šťastně, tak realizované experimenty a výsledná konstrukce snímače, i celkem strastiplná cesta k ní, poskytují hodnotné informace o vlastnostech materiálů vhodných pro konstrukci takového snímače a nutných experimentech pro dosažení požadovaného výsledku. Realizované experimenty a jejich vyhodnocení při použití různých konstrukcí snímačů považuji tedy za nejdůležitější část a přínos této práce. Kladně hodnotím zvládnutí rozsáhlého přístrojového vybavení nutného pro realizaci experimentů, vlastní návrh desek plošných spojů pro snímače a realizaci kompletních snímačů. Rozsah provedených měření je velmi nadstandardní a jejich závěry jsou bezesporu přínosné. Výtku mám ale k popisu elektrických komponent pro vyhodnocení kapacity, který považuji za příliš stručný, a odkaz na katalogové listy jej plně nenahradí. Po formální stránce práce obsahuje nezanedbatelné množství překlepů a stylistických chyb, kterých by se měl student při tvorbě tohoto typu dokumentu vyvarovat. Mám výhrady i k celkovému použitému jazykovému stylu, který se blíží spíše publicistickému (dokumentárnímu) stylu než stylu odbornému (věcnému). Po grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Práce s literaturou je na průměrné úrovni, diplomant se zaměřil zejména na internetové zdroje, vysokoškolské práce a katalogové listy. Využití kvalitní odborné literatury je pouze v omezené míře. I přes uvedené výtky a připomínky k práci se domnívám, že diplomant prokázal inženýrské schopnosti a práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře B/85.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 103021