GRYGAR, J. Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dobesch, Aleš

Předložená diplomová práce popisuje návrh a realizaci optického přijímače pro VLC (Visible Light Communication) aplikace. Student se seznámil s aktuálními trendy moderní optické komunikace ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra a navrhl řešení univerzálního optického přijímače pro VLC. Práce zahrnuje návrh a samotnou realizaci VLC optického přijímače splňující požadované parametry včetně možnosti příjmu ve vlnovém multiplexu. Práce rovněž zahrnuje návrh dvou optických VLC vysílačů a experimentální ověření parametrů celého VLC systému. Značná část práce je věnována patřičným obvodovým simulacím včetně šumové analýzy obvodu, či bilance optického spoje. Student své dosažené výsledky pravidelně konzultoval a k řešení své práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou logicky členěny. Práce obsahuje několik gramatických a stylistických chyb běžného charakteru, které nijak nesnižují výslednou kvalitu diplomové práce. Zadání práce považuji za nad rámec splněné a navrhuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením 90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vitásek, Jan

Splnění cílů: Zadání práce definuje několik cílů, ke kterým tato práce měla dospět. Tyto cíle byly naplněny. Formální stránka: Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V práci se vyskytuje několik překlepů a gramatických chyb. Výtku mám ovšem ke grafické úpravě práce, některé vložené tabulky přesahují vymezený prostor textu a zasahují do okrajů, které by měly být prázdné. Obsahová stránka: Diplomová práce obsahuje vše potřebné. Použitá literatura: Počet použitých studijních pramenů je dostatečný. Autor v textu uvádí odkazy na použitou literaturu. Celkové hodnocení: Autor práce splnil požadované zadání, práce je velmi zdařilá. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 102209