ROLENC, M. Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Student přistupoval k řešení diplomové práce aktivně. I když v průběhu řešení došlo k diplomantem nezaviněným problémům s obráběcím centrem, na kterém se vytvořené moduly měly zkoušet, bylo aktivně studentem nalezeno náhradní řešení k otestování modulů. Na dosažené výsledky bude možno pravděpodobně v budoucnu alespoň z části využít.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce v dostatečném rozsahu splňuje požadavky zadání. V úvodní části je vypracovaná rešerše s důrazem na užití kontaktních sond pro soustružnické stroje. Algoritmus vlastních měřících cyklů byl odzkoušen ve vizualizačním prostředí Sinutrain. Programové moduly byly vytvořeny pro vybrané polohy špičky soustružnického nože a pro středový vrták.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 33983