JURÁŇ, J. Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Szabó, Zoltán

Student ve své diplomové práci navrhuje a realizuje vývojové desky s vysílačem a přijímačem pro bezdrátový digitální přenos zvukového signálu ve vysoké kvalitě. Navržené zařízení zkonstruoval, oživil a jejíž parametry ověřil. Při testování přenosu zvukového signálu narazil na občasný rozpad spojení a opětovné synchronizace vysílacích modulů, kterou momentálně řeší s výrobcem komunikačních modulů WISA. Z formálního hlediska práce je na dobré úrovni, postrádám podrobnější popis zapojení, osazovací plán a seznam součástek. Požadavky zadání splnil, v práci postupoval samostatně a se zájmem o zpracovávanou problematiku. Dosažené výsledky a celkový přístup studenta k řešení práce hodnotím pozitivně.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Hrabina, Jan

Úkolem předkládané aplikačně zaměřené diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat zařízení umožňující bezdrátový přenos audio signálu s využitím standardu WiSA, který je určen především pro domácí audio soustavy a dovoluje realizovat bezdrátový přenos zvuku ve velmi vysoké kvalitě. Zařízení mělo být vybaveno analogovými i digitálními vstupy/výstupy a grafickým uživatelským rozhraním. Cílem práce rovněž bylo demonstrovat možnosti jednotlivých zvolených komponent (mikroprocesor architektury ARM, grafický řadič) na ukázkové aplikaci. Řešitel se po krátkém úvodu a představení současných možností bezdrátového přenosu audio signálu věnuje blokovému návrhu vysílací a přijímací desky. Jako komunikační bloky vybral moderní, komerčně dostupné rádiové WiSA moduly firmy Summit a pro řízení aplikace pak 32-bitový mikroprocesor architektury ARM Cortex M0 vybavený dostatečným výkonem a počtem komunikačních rozhraní. Řídící procesor komunikuje s WiSA moduly po sériové I2C sběrnici. Vybraný grafický řadič FT800 umožňuje tvorbu pokročilých grafických rozhraní i připojení dotykové vrstvy, je tedy možno zařízení ovládat přímo přes displej. AD/DA převodníky pro konverzi přenášených audio signálů autor realizoval na samostatných DPS, správně vybral obvody s nízkým šumem, dostatečným samplovacím kmitočtem a bitovým rozlišením. Výstup DA převodníku přijímače je dále doplněn jednoduchým sluchátkovým zesilovačem pro monitorování funkce zařízení poslechem. Po konstrukci a úspěšném oživení HW části zařízení se řešitel věnoval návrhu a ladění oblužného SW, zahrnujícího jak ovladač pro grafický řadič, tak program pro řídící mikroprocesor. K návrhu SW využil programovací jazyk C a dostupná vývojová prostředí. Ovladač je univerzální a umožňuje určitou nezávislost na vybraném typu řadiče (typy od firmy FTDIChip). Navržený SW dále dovoluje ukládání přednastavených voleb a hodnot do Flash paměti řídícího mikroprocesoru. Požadované funkce autor finálně demonstroval na ukázkové aplikaci. Za hlavní přednost předkládané diplomové práce považuji úspěšné zvládnutí poměrně široké problematiky návrhu a konstrukce složitého elektronického zařízení, pracujícího navíc s kvalitními audio signály, kde i jindy téměř bezvýznamná opomenutá drobnost může způsobit praktickou nepoužitelnost celého přístroje. Autor se úspěšně vypořádal jak s HW návrhem respektujícím zásady elektromagnetické kompatibility, tak i naprogramoval obslužný SW. Tím se mu podařilo předvést své teoretické znalosti i praktické dovednosti v návrhu obvodů a dovést práci od zadání k praktické realizaci. Jako slabší stránku diplomové práce považuji její textovou část, kde by zejména úvod zasloužil hlubší analýzu a popis současných možností bezdrátového přenosu audio signálů. Pro budoucí práce autorovi doporučuji typografickou korekturu textů, sjednocení odborného názvosloví a sjednocení použitých zkratek.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 102214