HESKOVÁ, H. Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Během práce na svém bakalářském projektu studentka Helena Hesková dokázala, že disponuje potřebnými znalostmi a dovednosti pro úspěšné zvládnutí vytčených úkolů. Helena provedla velmi rozsáhlou sérii časově náročných experimentů, při kterých získala velké množství cenných experimentálních dat. Ke jejich zpracování přistoupila velmi zodpovědně a systematicky. Pravidelně postup práce konzultovala se školitelem a zároveň byla schopná mezi konzultacemi postupovat samostatně. Kladně hodnotím zodpovědný přístup, včasné zahájení a také dokončení práce. Její experimentální práce významným způsobem přispěla ke splnění výzkumných úkolů řešených v Laboratoři fotochemie ÚFSCH. Poznatky zjištěné v průběhu práce rozšířily naše schopnosti přípravy WO3 fotokatalytických vrstev a tvoří pevný základ pro další navazující projekty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekárková, Jana

Obsah práce plně odpovídá zadání a teoretická i experimentální část je vhodně doplněna dostatečným počtem citací. Práce je logicky členěna, občas se v ní vyskytly překlepy a gramatické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 97845