KUBIS, A. Modelování a tlumení vynucených pulzací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval samostatně, orientoval se v zadané problematice. V rámci diplomové práce vypracoval program pro řešení tlakových a průtokových pulsací v hydraulických systémech s plunžrovým čerpadlem. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Franc, Zdeněk

Tématem diplomové práce je modelování vynucených pulzací generovaných plunžrovým čerpadlem. Jedná s problematiku s vysokými nároky na teoretické znalosti z oblasti dynamiky tekutinových systémů. Diplomant v práci uvedl soustavu rovnic popisující proudění v přímém úseku potrubí a následně provedl odvození dvou numerických metod pro její řešení – metody charakteristik a metody Lax-Wendroffovy. Správně navrhl jejich použití, a to tak, že metodu Lax-Wendroffovu použil pro výpočet vnitřních bodů sítě, zatímco metodu charakteristik pro navázání okrajových podmínek. Dále diplomant sestavil matematické modely prvků, které následně využil pro sestavení jednoduchého hydraulického obvodu. V soustavách rovnic pro jednotlivé prvky nahradil derivace diferencemi a pro řešení těchto, obecně nelineárních, soustav rovnic použil Newtonovu metodu. Diplomant tímto způsobem modeloval: hydraulický odpor, uzel větvení, vakový akumulátor a Helmholtzův rezonátor. Zvláštní pozornost věnoval modelu jednoplužrového čerpadla. Diplomant musel řešit kinematiku klikového mechanismu, sestavit model činného prostoru a model zpětného samočinného ventilu. Všechny sestavené modely prvků jsou věcně správně a vystihují jejich dynamické vlastnosti. Na základě těchto modelů byl sestaven výpočtový program, jehož cílem bylo provést simulaci vynucených pulzací. Program se nepodařilo odladit do té míry, aby bylo možné prezentovat výsledky výpočtů provedené s tříplunžrovým čerpadlem. Chyba programu se projevuje kmitáním samočinných ventilů, což zkresluje vypočtené výsledky. Pro výpočty dílčích podsestav (např. trubka-odpor-trubka) je program podle doložených grafů nicméně funkční. K textu diplomové práce nemám závažnější připomínky, pouze bych upozornil na dva překlepy ve vztazích (vztah 2.70 a 5.10) a na jistou nekorektnost některých formulací týkající se numerických metod. Například název metody řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic je „metoda sítí“ a nikoliv „metoda odporových sítí“ (str. 9). Metoda sítí se nedělí na metodu soustředěných a rozložených parametrů (str. 9). Dále bych upozornil, že vztah 2.18 nerozhoduje o tom, zda je potrubí krátké či dlouhé. Závěrem je nutné konstatovat, že téma diplomové práce klade vysoké nároky na znalosti teorie a svou obtížností se blíží disertační práci. Přes problémy s výpočtovým programem diplomant prokázal, že zpracovávané téma v plné šíři pochopil a že je schopen podobné úlohy řešit. Diplomovou práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20965