ŠŤASTNÁ, M. Negativní vliv tzv. "raw" potravin z hlediska možné mikrobiální kontaminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Cílem předložené bakalářské práce Martiny Šťastné bylo sledování negativního vlivu raw potravin z hlediska možné mikrobiální kontaminace. Téma bylo vybráno díky neustále se rozvíjejícímu fenoménu raw food a přibývajícím „syrovým“ restauracím či kavárnám. Pozornost byla věnována jak baleným výrobkům dostupných v běžných potravinových řetězcích, tak nebaleným cukrářským výrobkům dostupných z kaváren. V rámci experimentální části práce byla využita řada analytických metod k stanovení základních živin a biologicky aktivních látek. Případná mikrobiální kontaminace byla sledována jednak mikrobiologickými metodami, taky molekulární diagnostickou metodou s využitím PCR. Ze získaných výsledků pak bylo navrženo doporučení ohledně bezpečné konzumace raw potravin. Studentka přistupovala k řešení práce se zájmem o danou problematiku a velkou samostatností. Zvládla množství analytických metod a postupů. Prokázala aktivní přístup k vyhodnocení výsledků, interpretaci získaných dat a jejich diskuzi. Všechny cíle zadání bakalářské práce byly splněny. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím předkládanou práci stupněm výborně (A) a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlaváček, Viliam

Predložená bakalárska práca sa venuje testovaniu v dnešnej dobe obzvlášť populárnych RAW potravín. Teoretická časť je logicky členená a ako celok zrozumiteľná, dobre čitateľná. Praktická časť práce je logicky postupne členená, výsledky uvedené v tabuľkách či grafoch vhodne okomentované diskusiou, čo hodnotím veľmi pozitívne. Boli využité ako tradičné, tak aj pokročilé metódy pre stanovenie prítomnosti mikroorganizmov v potravinách. Na základe tohto faktu možno predpokladať dobrú úroveň práce v laboratóriu. Získané výsledky sú vhodne interpretované a logicky zhrnuté v záverečnej časti. Celkovo je práca na veľmi dobrej úrovni a preto ju doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99719