MARŠÁLEK, V. Analýza a optimalizace procesů podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

V diplomové práci je navržena standardizace procesu, který byl v analytické části vyhodnocen jako neefektivní. Práce je významným podkladem pro rozhodování managementu podniku a navrhuje proces, který již byl na jedné z poboček podniku aplikován. Diplomová práce je zpracována standardním způsobem a práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Uveďte důvody využití BPMN pro tvorbu procesních map v diplomové práci? Jakým způsobem jsou standardizovány procesy pro pobočky společnosti? Budou vaše návrhy aplikovány i v dalších pobočkách?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Piešová, Katarína

Diplomová práce se mi celkově líbí. Autor dostatečně využil zdroje a teorii k cíli definovat a ve výsledku najít možnost optimalizace zvoleného procesu na mém oddělení. Důležité je, že v návrhu našel několik možností, jak proces zlepšit a soustředil se na implementaci těch optimalizací, které jsou v souladu s možnostmi stávajícího systému tyto optimalizace pojmout. Zároveň bylo potřeba brát do úvahy finanční možnosti, personální zdroje a náročnost realizace. Podařilo se mu úzká místa nejen najít, ale také zrealizovat, což na mém oddělení ušetřilo čas zpracování a personální zdroje. Nalezených možností bylo více, než je v práci popsáno, autor se zaměřil jen na ty, které bylo možné okamžitě uplatnit v praxi, což je možná škoda, byla bych ráda, kdyby je uvedl aspoň jako návrhy pro případné budoucí realizace. Zvolené optimalizace nepatřily mezi ty, které by byly nějakým výrazným způsobem průlomové, ale s tím, že uznávám, že byl zároveň hodně limitovaný stávajícími možnostmi tyto zlepšení využít. Za realizované zlepšení děkuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103622