ČERNÝ, M. Návrh a výroba plastové redukce k podlahové hubici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor a problematiku výroby funkčního prototypového modelu plastové redukce k podlahové hubici. Teoretická část práce je zaměřena na historii, charakteristiku a problematiku týkající se oblasti vysavačů, včetně jejich využití v praxi. Součástí teorie je rovněž charakteristika aditivních materiálů, včetně vhodnosti jejich použití v oblasti technologie 3D tisku a rozbor aditivní technologie spojené s popisem aplikované metody Fused Deposition Modeling, která byla použita pro výrobu modelu redukce. Praktická část práce se zabývá tvorbou 3D modelu redukce (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výrobou pomocí 3D tiskárny uPrint. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením výroby modelu redukce (porovnáním u různých organizací), včetně celkového vyčíslení nákladů na výrobu a následnou diskusí, která se zamýšlí nad návrhy různých externích nástavců, které nejsou k dostání na českém trhu. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů plastových redukcí k podlahové hubici vysavačů. Práce obsahuje nepřesnosti, např. nejsou odkazy v textu na obrázky, str. 30. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101209