KÖBÖLOVÁ, K. Využití rozptylových technik při studiu denaturace proteinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Petr

Klaudia Köbölová se ve své bakalářské práci zaměřila na ověření využitelnosti rozptylových technik - konkrétně metody dynamického rozptylu světla - při studiu denaturace proteinů. Při řešení tohoto úkolu projevila studentka mimořádnou samostatnost, díky níž se velmi rychle zorientovala v dané problematice nejen teoreticky, ale rychle zvládla i praktické úkony spojené s experimentální náplní práce (příprava vzorků, měření technikou DLS). Díky tomu shromáždila ve své práci množství experimentálních dat, které dle mého názoru převyšuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Další směřování bakalářské práce pravidelně konzultovala s vedoucím a projevila přitom vlastní iniciativu vzešlou z kvalitní práce s literárními zdroji. Studentka beze zbytku splnila všechny cíle vytyčené v zadání práce, a proto její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Michal

Bakalářská práce Klaudie Köbölové se zabývá využitím a optimalizací technik rozptylu světla při studiu chemické denaturace proteinů. V rámci experimentální části práce studentka využila pro tyto účely dva modelové enzymy – lipázu a lysozym. Hlavní metodou využívanou pro posouzení denaturace zvolených proteinů pak byl dynamický rozptyl světla. Předložená bakalářská práce v rozsahu 47 stran plus 3 strany příloh je formálně správně a věcně rozčleněna na jednotlivé kapitoly (teoretická část – 13 str., rešerše současného stavu – 6 str., experimentální část – 2 str., diskuze a výsledky – 10 str., závěr – 2 str.). V bakalářské práci je v souladu s ČSN ISO 690 správně citováno 56 jednotlivých zdrojů odborné literatury (z toho 15 v rešerši současného stavu), což je na běžné poměry bakalářských prací vysoký počet a svědčí to o studentčině pečlivosti. Bakalářská práce je z hlediska typografie, po formální a věcné stránce až na občasné výjimky (citace by se měly psát před tečku; pozor na používání spojovníku, pomlčky a znaménka „mínus“; nadpisy by se měly číslovat jen do třetí úrovně; při prvním použití zkratky v textu je vhodné její význam vysvětlit např. do závorky) zpracována na dobré úrovni. Studentka v rámci teoretické a rešeršní části práce poskytla velmi precizní teoretický úvod do problematiky studia proteinů, jejich denaturace a základní teorie metod rozptylu světla. Na tomto místě bych rád vyzdvihnul zejména kapitolu zabývající se diskuzí aktuálních výzkumů v problematice chemické denaturace proteinů, která je zpracovaná na velmi dobré úrovni. Na druhou stranu bych možná doporučoval některé teoretické kapitoly, které úplně nesouvisí s tématem BP (statický rozptyl světla) částečně nahradit chybějícím teoretickým přiblížením všech studovaných materiálů (lipáza je v práci teoreticky přiblížena ale lysozym není). Experimentální část práce nabízí poměrně jasné a srozumitelné přiblížení provedených experimentů. Pozitivně hodnotím vzájemnou diskuzi objemové a intenzitní distribuce velikosti částic pro jednotlivá měření a také provedené rozdělení distribucí na dva intervaly ( 4–50 nm a 50–1000 nm). Na tomto místě musím upozornit na drobné nepřesnosti při zpracování dat (neúplná legenda v Obr. 6; počet zobrazených desetinných míst na ose x v Obr. 9 a 10). Prezentovaná diskuze i vyvozené závěry jsou dle názoru oponenta formulovány správně. V některých případech bych ovšem přece jenom očekával důkladnější diskuzi jinak velmi zajímavých experimentálních dat. Závěrem je třeba konstatovat, že výše popsané nedostatky nijak výrazně nesnižují jinak velmi dobrou úroveň bakalářské práce. Klaudie Köbölová ve své bakalářské práci splnila všechny cíle definované v zadání. Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99765