VACULÍKOVÁ, H. Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kargerová, Andrea

Hana Vaculíková se ve své bakalářské práci zaměřila na studium hyaluronanu a kolagenu. Pro experimentální studium použila ultrazvuk s vysokým rozlišením a hustoměr. Práce představuje významný přínos k aplikovanému výzkumu hyaluronanu a kolagenu v medicíně a kosmetice. Studentka projevila zájem o toto téma, ale bohužel se na práci začala plně soustředit až v průběhu sepisování závěrečného textu. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením “C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení hustoty a ultrazvukové rychlosti roztoků hyaluronanu, kolagenu a jejich směsi. Práce má standardní členění na kapitoly, vlastní text má dohromady 24 stran. Bohužel již v úvodu čtenáře nemile překvapí číslo první citace, které je sice 7, ale zde to není nejšťastnější řešení. Následuje 12 a pak další bez posloupnosti. V dalších kapitolách je již číslování od 1 a další až na výjimky (např. na str. 14, kde je obrázek ze zdroje 34 a pak v textu následuje 16) jsou popořadě. Z dalších formálních připomínek uvádím následující. Na obr. 1 by měl být popisek česky a stejně tak u popisků na obr. 2 by stálo za to zvětšit velikost písma. V práci se vyskytuje poměrně dost nepřesných formulací: str. 14 – „průměrná hmotnost v lidské syn. Tekutině se pohybuje v rozmezí…Da“ – třeba dopsat molekulová hmotnost; str. 15 – „nátěr kolem buňky“; a jiné. Ke cti studentky je však třeba zmínit, že se v textu nevyskytují překlepy a pravopisné chyby. V kap. 2.2.5. mě zaujalo slovní spojení „Agregátové monomery se naváží na kyselinu hyaluronovou v přítomnosti kyseliny a vzniká velmi negativní agregát…“, po přečtení článku dle uvedeného zdroje musím konstatovat, že jsem tyto a další informace z téhož odstavce v něm nenašla, což ve mně bohužel vzbuzuje celkem velkou míru nejistoty o případné preciznosti dalších citací. Při detailním zhlédnutí seznamu použité literatury a porovnání s tím, jak souvisí s informacemi v textu, jsem došla k ne moc lichotivému závěru, a to, že studentka převážnou část (pro tento účel, resp. zaměření práce možná až příliš) odborných informací o studovaných materiálech čerpala z jiných bakalářských prací případně webových stránek a nikoliv z původní literatury. V téže kap. 2.2.5. také zaujme pojem „lublicin“, předpokládám, že se jedná o lubricin. Rešerše je v práci poměrně skryta, neuvádí ji standarní titulek o současném stavu řešené problematiky a tak to na první pohled může vypadat, že tato očekávaná kapitola zcela chybí. K experimentální části mám tyto komentáře. Pro větší přehlednost by bylo vhodné u popisu koncentračního rozmezí kolagenu začít od nenulové hodnoty, i když je pak dále v textu uvedeno, že nula patří samotnému rozpouštědlu. V grafech postrádám chybové úsečky, pokud byly větší než např. velikost zobrazené značky bodu. Bez důkazu o uvedení rovnice bych byla opatrná se sdělením, že „křivka vytváří téměř lineární charakter“ – str. 24, obr. 4. Diskuze výsledků můžeme považovat za přiměřenou. V seznamu zkratek a symbolů je možná až příliš detailních údajů (např. řecké písmeno beta, procento nebo znaménko rovnosti). Zásadním prohřeškem však je vysvětlení u „mm2“ jako milimetr krychlový. Jistě není třeba dodávat, že takový překlep by se v závěrečné práci studenta technické VŠ vyskytovat neměl. V tabulkách X1 až X5 v příloze chybí uvedení jednotek hustoty. Bakalářská práce Hany Vaculíkové splnila požadavky zadání i formální stránky kladené na tento typ závěrečné práce. Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96983