GAŠPAR, P. Strategie Elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Zuzana

Cíle Bakalářské práce jsou jasně a přehledně formulovány. Autor v celém textu správně používá odborné termíny i značení. Závěry práce naplňují její cíle. Autor přináší reálná, v praxi aplikovatelná, doporučení. Práci hodnotím známkou B s pohledu využitelnosti výsledků práce v praxi, příp. teorii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce pojednává o problematice elektronického obchodování se specifikací návrhů pro konkrétní firmu. Obsahem jsou tvůrčí návrhy k vybudování a následnému provozu elektronického obchodu s důrazem na posílení konkurenceschopnosti firmy. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni z hlediska obsahu, avšak vykazuje nedostatky v oblastech formálního zpracování a jazykové úpravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu B
Odborná jazyková úrověň D
Písemná a grafická úprava C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41007