ŠIDÓ, B. Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Přinosil, Jiří

Student řešil zadané téma samostatně, přičemž jednotlivé dílčí části pravidelně konzultoval se svým vedoucím. Zadání práce bylo bez výhrad splněno. Práce je na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kříž, Petr

Student v rámci své práce vypracoval poměrně složitou problematiku metod pro sledování trajektorie pohybujících se objektů v obraze. Text práce je přehledně a logicky členěn, mohl by však obsahovat grafická schémata a diagramy pro lepší pochopení problematiky. Např. při popisu Kalmanova filtru, který je základem pro další zmiňované sofistikovanější filtry, by bylo vhodné uvést grafické schéma jeho principu, jinak je teoretická i praktická část poměrně kvalitní a svědčí o osvojení si principů inženýrské práce. Formálně i odborně je práce na vysoké úrovni, přestože anglický text obsahuje malé množství překlepů (str. 16 „Assuming that the the …“) a gramatických chyb (str. 18 „Similarly to above, more information K has the smaller will P be…“), určité výrazy používané v rovnicích nejsou dostatečně popsány, viz 2.13 (str. 19), křížový odkaz na algoritmus 5.1 nefunguje (str. 33) aj. Pochopení a implementace metod zjevně vyžadovaly dobré matematické znalosti zejména z oblasti pravděpodobnosti. Na databázi PETS 2009 student otestoval implementace vybraných metod pro sledování objektů a porovnal je mezi sebou dle současných standardů. Omezení bylo dáno předpokladem, že se sledované cíle pohybují konstantní rychlostí. K implementaci a vyhodnocení nemám jinak výhrady.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 101987