MAŇÁKOVÁ, A. Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce je pilotní částí studie, která se bude zabývat studiem senzorické kvality nečokoládových cukrovinek se zaměřením především na chuť a aroma a s nimi související obsah aromatických látek. Podstatou této práce je identifikace aromaticky aktivních látek ve vybraných vzorcích cukrovinek typu želé. Pro jejich stanovení (resp. identifikaci) byla použita mikroextrakce pevnou fází v kombinaci s plynovou chromatografií a hmotnostní detekcí (SPME-GC/MS). Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem, pracovala pečlivě a svědomitě. Prostudovala množství literárních zdrojů, odborné články a monografie v českém i anglickém jazyce. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Bez problémů zvládla práci s instrumentální technikou, samostatně si připravovala vzorky, správně vyhodnocovala získané výsledky. Samotná bakalářská práce je zpracována pečlivě, studentka zde prokázala schopnost vyjadřování a velmi dobrou úroveň písemného projevu. Naměřené výsledky představují velmi cenné východisko pro další experimenty v rámci navazující diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Problematika alergenů v potravinách je v současné době velmi aktuální. Toto téma otvírá i předložená bakalářská práce Adrieny Maňákové. Přispívá k identifikaci aromaticky aktivních látek (případně alergenů) v nečokoládových cukrovinkách, v tzv. želatinových medvídcích. V teoretické části práce se autorka věnuje především popisu uvedeného typu cukrovinek. Tyto kapitoly jsou precizně vypracované. Avšak dostatek prostoru věnuje studentka i ostatním vstupním informacím nezbytným pro řešení zadaného tématu. Text je plynulý, kapitoly následují v logickém pořadí. Autorka prostudovala a správně citovala velké množství odborné literatury (78 odkazů), převážně zahraničních zdrojů. Experimenty praktické části jsou jasně popsány a detaily chromatografických analýz, potřebné pro reprodukování experimentů, jsou podrobně uvedeny. Nalezené primární výsledky jsou shrnuty v obsáhlých tabulkách. Některé alergenní látky byly kvantifikovány, výsledky jsou uvedeny v přehledných tabulkách a grafech. Diskuse je dostačující, závěry správně formulované. Zadání práce bylo beze zbytku splněno, jazyková i formální stránka práce jsou na vysoké úrovni. Proto bakalářskou práci Adrieny Maňákové hodnotím celkovou známkou VÝBORNĚ – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99706