DUŠENKOVÁ, A. Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Petr

Alica Dušenková ve své bakalářské práci ujala náročného úkolu optimalizovat techniku fluorescenční korelační spektroskopie pro potřeby mikroreologické charakterizace hydrogelových materiálů. Přestože bylo téma práce nové nejen pro studentku, ale v mnoha ohledech i pro jejího vedoucího, a i když experimentální náplň práce přinesla až překvapivě mnoho překážek, mohu konstatovat, že studentka si se svým zadáním poradila velmi dobře. Samostatně se zorientovala v teoretických základech této poměrně komplikované problematiky, což se projevilo v kvalitně zpracované úvodní části její bakalářské práce. K plnění experimentálních úkolů přistupovala vždy svědomitě a spolehlivě, pravidelně konzultovala další postup s vedoucím práce. Postupně překonala všechny experimentální obtíže, které ji optimalizace metody kladla do cesty. Za hlavní přínos její práce považuji výsledný postup stanovení MSD křivek agarósových gelů, který se stane metodickým základem pro rozsáhlé navazující experimentální studium. S prací studentky jsem byl spokojen, a proto jí předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smilek, Jiří

Předložená bakalářská práce studentky Alice Dušenkové je zaměřena na optimalizaci mikroreologických (především fluorescenčních) technik ve studiu hydrogelů. Práce je logicky členěna, neobsahuje zásadnější typografické nedostatky, z formálního hlediska nemám prakticky žádné připomínky. Marginální nedostatky bych viděl v teoretické části. Zde jsou řešeny jednotlivé biopolymery (chitosan, alginát, karagenan), které ovšem v práci vůbec nejsou používány. Naopak použitý polystyrensulfonát není v teoretické části vůbec zmíněn. Toto bych viděl jako jeden z mála nedostatků předložené práce a nyní už jenom chválím. Nutno vyzdvihnout kvalitně sepsaný současný stav řešené problematiky založený na citaci 10 vesměs zahraničních odborných článků. Navzdory tomu, že se jedná o bakalářskou práci, je kvalita rešerše na velmi dobré úrovni. Experimentální část je zaměřena především na optimalizaci fluorescenční techniky ve studiu mikroreologických vlastností hydrogelů. Zde je nutné vyzdvihnout logický postup, který byl aplikován při optimalizaci této metodiky. Nutno říci, že jsem se při čtení experimentální části a diskuzi výsledků značně rozhorčil (V DOBRÉM SLOVA SMYSLU), jelikož pokaždé při vymyšlení otázky, na kterou bych se jako oponent mohl zeptat, mi bylo na ni odpovězeno již v dalším odstavci samotné bakalářské práce, což svědčí o kvalitě předložené VŠKP (viz. zvolená koncentrace částic, teplotní stabilita polystyren. Částic, 24 hodin dostatečná doba pro prodifundování částic, atd.). Pozitivně kvituji diskuzi výsledků a samotnou optimalizaci. Hlavní cíl bakalářské práce – optimalizace mikroreologických (fluorescenčních) technik – byl dle mého názoru bez výjimky splněn. Nezbývá mi tedy nic jiného, než hodnotit předloženou bakalářskou práci stupněm A / výborně a tím pádem ji i doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100013