CAGÁŇOVÁ, L. Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Studentka splnila zadání své práce. Teoretické i experimentální části se dostatečně věnovala. Pravidelně využívala konzultací, díky čemu svoji práci včas dokončila a ve finální verzi v termínu odevzdala. Celkově její práci hodnotím známkou A, tj. výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Bakalářská práce posluchačky Lindy Cagáňové se týká problematiky pravosti kořeninové papriky. Kromě několika základních analytických stanovení je v ní ve velké míře využito statistických metod. V teoretické části jsou sepsány všechny potřebné výchozí údaje pro řešení zadaného tématu. Text je plynulý, kapitoly následují v logickém pořadí, tabulky jsou přehledné. Jako doplněk je vhodně uvedeno několik obrázků. Autorka prostudovala a správně citovala dostatečné množství odborné literatury, poměr českých zdrojů a zahraničních je vyhovující. Pokud uvádíte např. za odstavcem několik informačních zdrojů, píší se čísla těchto zdrojů, oddělena čárkami, do jedné hranaté závorky, nikoli každé číslo do samostatné hranaté závorky. např. str. 10, konec druhého odstavce shora Experimentální část zahrnuje jasně popsaná stanovení, která byla aplikována na 10 vzorků kořeninové papriky. Výsledky těchto stanovení jsou shrnuty do přehledných tabulek a ilustrativních grafů. Ocenění si zaslouží důsledné využití statistických metod při zpracování výsledků. Jen některé části nalezených výsledků mohly být hlouběji diskutovány. Cíle práce byly splněny, jazyková i formální stránka práce je na dobré úrovni. Proto bakalářskou práci Lindy Cagáňové hodnotím celkovou známkou VÝBORNĚ – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99934