TĚŠÍKOVÁ, K. Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce je součástí rozsáhlé studie, která se zabývá komplexní charakterizací lipidů ve vzorcích přírodních sýrů ementálského typu. Probíhá ve spolupráce s UTB ve Zlíně, která disponuje potřebným technologickým vybavením pro výrobu modelových sýrů. Podstatou této práce bylo stanovení volných a vázaných mastných kyselin. Pro izolaci lipidů z matrice sýra byla použita extrakce podle ČSN EN ISO 1735; jde o klasický způsob za použití organických rozpouštědel. Pro esterifikaci mastných kyselin byla použita metoda s použitím methanolického roztoku bortrifluoridu jako katalyzátoru. Mastné kyseliny byly následně stanoveny plynovou chromatografií s plameno-ionizační detekcí. Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem, pracovala pečlivě a svědomitě. Prostudovala množství literárních zdrojů, odborné články a monografie v českém i anglickém jazyce. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Metodika je z velké části založená na klasické laboratorní práci, kde prokázala velkou experimentální zručnost. Bez problémů zvládla i práci s instrumentální technikou, samostatně si připravovala vzorky, správně vyhodnocovala získané výsledky. Samotná bakalářská práce je zpracována pečlivě, studentka zde prokázala i schopnost vyjadřování a velmi dobrou úroveň písemného projevu. Naměřené výsledky představují velmi cenné východisko pro další experimenty v rámci navazující diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sůkalová, Kateřina

Bakalářská práce Karolíny Těšíkové se zabývá identifikací a kvantifikací mastných kyselin ve vzorcích sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou. Teoretická část je logicky členěna a správně citována. Jsou zde stručně a pečlivě podány základní informace o lipidech a mastných kyselinách se zaměřením na mléčný tuk, dále se práce věnuje problematice výroby sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou a kulturám používaným při jejich výrobě a v neposlední řadě stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie. V experimentální části se studentka věnuje stanovení volných a vázaných mastných kyselin v modelových vzorcích s různým poměrem a kombinací mikrobiálních kultur. Výsledky práce jsou přehledně zpracovány v tabulkách a grafech a jsou věcně okomentovány. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A. Otázky do diskuse: Je možné už na základě Vašich výsledků vybrat (navrhnout) optimální poměr kultur ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 99495