BÁRTOVÁ, A. Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezáčová, Veronika

Studentka Adéla Bártová předkládá svou BP (bakalářskou práci) na téma „Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami“. Tato BP zahrnuje jak část teoretickou, tak i praktickou. Teoretická část BP shrnuje v krátkosti informace o hyaluronanu a představuje také elektromigrační metody s bližším zaměřením se na využívanou kapilární elektroforézu. Experimentální část je zaměřena na optimalizaci metody stanovení hyuluronanu. Konkrétně bylo optimalizováno 6 parametrů. Studentka v rámci BP samostatně nastudovala a souhrnně přehledně sepsala teoretickou část. Na základě literární rešerše se následně v laboratoři věnovala aplikaci publikovaných postupů stanovení hyaluronanu. To však nevedlo k úspěchu hned. Studentka trpělivě testovala řadu základních elektrolytů. Po výběru elektrolytu se podařilo postupně otestovat další potřebné kroky. Po nalezení optimálních podmínek stanovení hyaluronanu byla metoda charakterizována svými parametry (LOD, LOQ). Během své činnosti v laboratoři projevila samostatnost při přípravě, měření i vyhodnocování získaných elektroforegramů. Současně oceňuji nadhled nad nezdary v počátečních fází měření, jakož i poté, co laboratoř pokryla vrstva sazí. BP byla řádně odevzdána v termínu. Byly splněny cíle jejího zadání. BP vzhledem k přístupu k zadanému úkolu i dosaženým výsledkům hodnotím stupněm A (tj. výborně) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mravcová, Ludmila

Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením hyaluronanů elektromigračními metodami. Je rozdělana na část teoretickou a experimentální. V teoretické části se studentka věnuje popisu kyseliny hyaluronové, metodám jejího získávání a možnému využití. Pro analýzu hyaluronanů byla vybrána kapilární elektroforéza, jejíž principy a další obměny jsou vysvětleny v kapitole 2.2 Elektromigrační metody. Pro stanovení hyaluronanu se používá více metod, které nejsou zmíněny. Tabulky a některé obrázky mohly být lépe graficky zpracovány. Experimentální část shrnuje výsledky optimalizace metody kapilární elektroforézy pro kvalitativní i kvantitativní analýzu hyaluronanu. Výsledky jsou shrnuty do názorných grafů, které jsou srozumitelně komentovány. Celkově je práce kvalitně vypracována na dobré jazykové úrovni a její výsledky mohou být dobrým analytickým nástrojem při výzkumu v oblasti hyaluronanu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 97795