KÖNIGSMARKOVÁ, K. Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Studentka Kristýna Königsmarková ve své práci posuzovala ekotoxicitu léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Testována byla léčiva Corsim a Atoris (účinná látka ze skupiny statinů) a Lipanthyl a Lipanthyl Supra (účinná látka ze skupiny fibrátů. Pro testování byla vybrána i kyselina klofibrová jako metabolit fibrátů. Pro ekotoxikologické testování byly z důvodu výskytu reziduí těchto látek ve vodách zvoleny testy toxicity na akvatických organismech, a to na korýši T. platyurus, bioluminiscenční test na bakterii V. Fischeri a test na rostlině okřehku menším L. minor. Pro účely bakalářské práce studentka velmi zdařile vypracovala rešerši týkající se nejenom principů ekotoxikologického hodnocení, ale i problematiky výskytu hypolipidemik v akvatickém ekosystému. V experimentální části práce pak postupovala systematicky, tj. seznámila se velmi rychle s metodikami jednotlivých testů, provedla úvodní testy a na základě jejich výsledků zvolila koncentrační řady pro testy základní. Všechny testy pečlivě prováděla a samostatně vyhodnocovala. Celkově práci hodnotím velmi pozitivně. Vypracovala pěknou bakalářskou práci, ve které vystihla problematiku posuzování výskytu léčiv a jejich vlivu na životní prostředí, vypozorovala a popsala souvislosti mezi získanými výsledky a formulovala závěry. Celkový přístup k problematice a práci samotnou hodnotím známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Studentka Kristýna Königsmarková se ve své práci zabývala ekotoxicitou léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Testována byla dvě léčiva, jejichž účinná látka byla ze skupiny statinů, dále dvě léčiva s účinnou látkou ze skupiny fibrátů a rovněž kyselina klofibrová, jako metabolit fibrátů. Pro ekotoxikologické testování byly, a to vzhledem k výskytu reziduí těchto látek ve vodách, zvoleny testy toxicity na akvatických organismech, tj. na korýši T. platyurus, bioluminiscenční test na bakterii V. Fischeri a test na okřehku menším Lemna minor. Při svých experimentech studentka vycházela z úvodních testů, na jejichž podkladě následně vybrala koncentrační řady pro testy základní. Všechny testy byly velmi dobře vyhodnoceny a získané výsledky interpretovány. Závěrem mohu proto konstatovat, že vznikla ucelená komplexní studie řešící problematiku posuzování výskytu léčiv a jejich dopadu na vodní ekosystém. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99950