PAVLÍKOVÁ, S. Pokročilá mikroskopie ve výzkumu koloidních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka Stela Pavlíková zpracovala práci na téma z pokročilé fluorescenční mikroskopie. Tuto práci zpracovala svědomitě a tato práce přinesla hodnotné výsledky, které budou využity k rozvoji pokročilých mikrskopických technik na FCH VUT. S její prací jsem spokojen a dopručuji práci k obhajobě a hodnocení stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Venerová, Tereza

Tato práce je plná protikladů. Poměrně logicky psanou teoretickou část kazí množství překlepů a podivné formátování odkazů. Rešeršní část bych si představovala rozsáhlejší a více zaměřenou na sondy použité v experimentální části, ocenit však musím její aktuálnost. Největší klady i zápory práce jsou ale v experimentální části práce. Zde nacházím kvalitní výsledky, dobře strukturované experimety a jasné závěry. Avšak celkový dojem kazí naprosto nevyhovující formátování grafů, špatně očíslované odkazy na grafy, duplicitu grafů se stejným číslem a jiné. Práci doporučuji k obhajobě a zároveň studentce doporučuji při psaní diplomové práce myslet více na její formu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 97062