ZINKOVSKA, N. Příprava a charakterizace kosmetických emulzí s příměsí aktivních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smilek, Jiří

Studentka Natalia Zinkovska vypracovala bakalářskou práci zaměřenou na přípravu a charakterizaci kosmetických emulzí (opalovacích krémů). S celkovým přístupem k práci jsem jakožto vedoucí velmi spokojen. Oceňuji především vlastní iniciativu, systematičnost a velkou dávku samostatnosti, kterou studentka prokázala při řešení svojí bakalářské práce. Prokázala také, že je schopna pracovat s odbornou literaturou, o čemž svědčí kvalita rešeršní části. Laboratorně připravené opalovací krémy charakterizovala základními fyzikálně-chemickými metodami se zaměřením především na mechanické vlastnosti a koloidní stabilitu. Pozitivně hodnotím také nápad trochu netradiční ankety mezi svými kolegy formou dotazníku, kde vybraní studenti FCH VUT hodnotili studentkou připravené opalovací krémy v porovnání s komerčními vzorky. Mírné výhrady mám ke kvalitě zpracování výsledků především z hlediska typografie a gramatiky. Ovšem množství experimentů a kvalita naměřených dat tyto nedostatky kompenzuje. Bakalářskou práci studentky Natalie Zinkovske hodnotím stupněm A / výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Kvalita zpracování výsledků B
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smilková, Marcela

Studentka Natalia Zinkovska se ve své bakalářské práci zabývala přípravou kosmetických krémů s UV absorbéry. U připravených vzorků provedla měření viskozity za využití reometru a stability za využití analytické odstředivky a pokynů SÚKL (REG-49, REG-51). Studentka rovněž nechala své krémy podrobit senzorické analýze u svých kolegů. Jazykové zpracování práce nedosahuje vysoké kvality, což se dá přičítat tomu, že čeština není studentčin rodný jazyk. V její práci se vyskytuje velké množství gramatických chyb, v některých případech chybí písmena nebo celá slova. Z typografického hlediska práce obsahuje minoritní podíl chyb, například obrázky mohly být pořízeny ve vyšší kvalitě, v kapitole 2.7 bych se vyvarovala odstavcům o jedné větě. V některých případech chybí mezery mezi čísly a pomlčkou, respektive rovná se. V textu práce často chybí uvedení publikačních zdrojů. Zároveň musím poukázat na chybné citace webových zdrojů. Teoretická část byla sepsána na 17 stranách s obsahem 22 literárních zdrojů. Tato část práce je logicky členěná a studentka se zde zabývala popisem emulzí, jejich typy, stabilitou ale i zánikem, emulgátory, které je možné využít a v jakých případech, hydrofilně-lipofilní rovnováhou, zejména jeho výpočtem a základními složkami používanými pro přípravu krémů, kde významnou část věnuje UV filtrům. Současný stav řešené problematiky byl sepsán na 4 stranách s obsahem 11 publikačních zdrojů. Tato část bakalářské práce je poměrně pěkně sepsána, obsahuje velké množství informací zabývající se stabilitou emulzí, využitím různých druhů metod a jejich stanovením. V části Výsledky a diskuze jsou v první řadě popsány hodnoty pH připravených krémů, tokové vlastnosti krémů a poté je rozsáhlá část věnována stabilitě připravených vzorků. Výsledky práce byly přehledně zobrazeny pomocí tabulek, grafů či fotografií. Bohužel již zmíněné jazykové nedostatky způsobily horší orientaci v diskuzi a některé části působily zmateně, avšak závěry práce jsou sepsány kvalitně. Natalia Zinkovska zpracovala velmi rozsáhlou bakalářskou práci, kde je nutné ocenit její zpracování teoretické části a literární rešerše, kde předvedla schopnost práce v odborných databázích. Rovněž je nutné vyzdvihnout experimentální část práce, kde studentka připravila na 45 vzorků, než se ji podařila optimalizovat příprava opalovacích krémů, které měly požadované vlastnosti. Poté provedla řadu měření (pH, reologie), zejména časově náročné stabilizační testy, které mezi sebou porovnávala. Rovněž kladně hodnotím iniciativu studentky, která vypracovala dotazník na kvalitu připravených krémů, což udělala nad rámec práce, a který po vyplnění respondenty statisticky vyhodnotila. Bakalářskou práci Natalie Zinkovske doporučuji k obhajobě s hodnocením „A/výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96994