JAKUBÍK, J. Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mézl, Martin

Student Juraj Jakubík se ve své diplomové práci zabýval modelováním v perfúzní ultrazvukové analýze metodou bolus & burst. V teoretické části práce nastudoval problematiku ultrazvukových kontrastních látek, zobrazovacích módů pro kontrastní vyšetření a metody kvantitativní perfúzní analýzy. V praktické části se zabýval modelováním signálů pro perfúzní metodou bolus & burst. V rámci řešení otestoval 8 modelů pro arteriální vstupní funkci a provedl vyhodnocení vhodnosti použití těchto modelů pro reálná preklinická data. Dále se zabýval simulací perfúzních procesů a zpětným odhadem parametrů v závislosti na použitém modelu, optimalizačním algoritmu a úrovni poměru SNR. Tuto část práce považuji za vysoce kvalitní a spolu s provedenou diskuzí za stěžejní výstup této diplomové práce. Metody byly dále otestovány na preklinických datech nádorových myší. Práce je také doplněna uživatelskými rozhraními pro snadnou obsluhu navržených algoritmů. Z formálního pohledu je práce na výborné úrovni. Vzhledem k rozsahu provedených testování hodnotím kladně, že všechny přiložené výstupy formou obrázků a grafů jsou maximálně přehledné. Práce cituje 35 kvalitních literárních zdrojů. Student pracoval aktivně během celého roku a pravidelně navštěvoval konzultace. Celkově hodnotím práci jako vysoce kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou výborně (A - 98 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Diplomová práce se zabývá perfúzním ultrasonografickým zobrazováním, konkrétně metodou bolus&burst. Práce zahrnuje kvalitní rešerši používaných kontrastních látek, metod perfúzního zobrazování a analýzy. V experimentální části student popsal a implementoval několik modelů arteriální vstupní funkce (AIF), dále implementoval algoritmus pro generování simulovaných dat a několik metod zpětného odhadu perfúzních parametrů. Vyhodnocení odhadů perfúzních parametrů bylo provedeno na syntetických a reálných datech. Práci hodnotím jako velmi precizní, s nadprůměrnou kvalitou vyhodnocování a interpretace výsledků. Snad jen jednotky průtoku a objemu krve jsou na některých místech uvedeny nekorektně (např. průtok krve se v perfúzometrii udává v ml/s/ml ne v ml/s).

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 102389