VEVERKA, V. Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejč, Jakub

Práce diplomanta Vojtěcha Veverky se věnuje návrhu algoritmu pro automatické rozměření EKG signálu s rozšířením o vyhodnocení morfologických parametrů repolarizace. Student v průběhu semestru pracoval víceméně samostatně. Ocenil bych však, kdyby více konzultoval své dílčí výsledky a nepředkládal práci vedoucímu až v době, kdy je prakticky nemožné korigovat některé podstatné nedostatky (zejm. u předzpracování EKG signálu a postupu při vyhodnocení morfologických parametrů, který neodpovídá původním publikovaným metodám). Na druhou stranu je zřejmé, že velká snaha byla věnována návrhu algoritmů pro detekci QRS komplexu a rozměření EKG signálu. Zejména u detekce QRS komplexu student realizoval několik odlišných metod a vytvořil kombinovaný detektor, který dosahuje velmi dobrých výsledků. Algoritmus pro rozměření jednotlivých vln, založený na kombinaci singulárního rozkladu a vlnkové transformace, se dle provedeného testování také blíží svou přesností ke známým, již publikovaným metodám. Zde bych nicméně od diplomanta očekával více než dva prostudované literární zdroje, týkající se dané problematiky. Části věnované popisu vlastního řešení jsou místy rozvláčné a někdy až příliš stručné, takže není zcela jasné, jakým způsobem a proč diplomant postupoval. Správnost postupu není možné ověřit ani ve zdrojovém kódu, kterému chybí řádné strukturování a komentáře. Celkový dojem pak snižuje nízká stylistická úroveň. Části textu i celé kapitoly jsou v některých případech nelogicky členěny, student užívá nepřesných, neodborných nebo velmi vágních výrazů. Za zmínku stojí např. odkazování se na “dostupné výsledky” nebo “spoustu autorů” bez uvedení jakýchkoliv původních dat či zdrojů. Autor často konstruuje zbytečně složitá souvětí s chybějícími i přebývajícími čárkami, či zcela nesmyslná slovní spojení, což celkově snižuje srozumitelnost textu. Práci hodnotím známkou C/70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Smital, Lukáš

Předložená diplomová práce se zabývá nesnadnou problematikou počítačového rozměření signálů EKG. Dle zadání je v práci využita analýza hlavních komponent PCA. Autor se již při předzpracování dat pro PCA dopouští signálového zločinu, kdy pro odstranění driftu a nízkých frekvencí využívá FIR filtr typu horní propust s mezní frekvencí 2,5 Hz, což v souladu s obrázkem 2-2 odstraňuje užitečné frekvenční složky vln P a T. Zbylé frekvenční složky těchto „pomalých“ vln jsou dále fázově zkresleny silně nelineární fázovou charakteristikou tohoto filtru. Detaily návrhu nejsou v práci uvedeny, ale mám silné pochyby, zda se opravdu jedná o filtr FIR. Následná analýza bude bezesporu ovlivněna po takovém zásahu. Student se dále pečlivě zabýval stěžejní částí rozměřovacího algoritmu, kterou je QRS detektor. V práci je popsáno celkem šest různých metod detekce QRS, jejichž výsledky se pro zvýšení spolehlivosti kombinují shlukovou analýzou. Není bohužel zřejmé na jakých datech a v jakém rozsahu se detektor QRS testoval. Následné rozměření hranic QRS komplexu a vln P a T je realizováno pomocí spojité vlnkové transformace. Výsledky navržené metody sice nesplňují ve všech bodech kritéria dána standardní databází CSE, nicméně tyto kritéria ani výrazně nepřekračují, což považuji v diplomové práci za úspěšné. Výsledky rozměření jsou dále diskutovány a srovnávány s jinými autory. Šestý bod zadání je v práci řešen pouze okrajově a spíše teoreticky. Jediným dokladem, že se student detekcí klinicky významných parametrů v PCA prostoru prakticky zabýval, je příloha B s tabulkou obsahující extrakci TCRT, disperzi T vlny a disperzi T smyčky. Interpretace těchto dat však v práci chybí stejně jako vyhodnocení stability detekce těchto parametrů. Na druhou stranu nutno poznamenat, že samotná problematika rozměření EKG signálů je na diplomovou práci dostatečně obsáhlá. Úroveň formální stránky práce je dostatečná, ale je vidět, že se s ubývajícím časem zejména na konci práce zhoršuje. Jako příklad postačí chybějící odkazy na literaturu na stránkách 11, 35 a 50, odtečený popisek obrázku na stranách 60 a 61 nebo divoké formátování v tabulce 8-7.

Navrhovaná známka
D
Body
65

eVSKP id 102405