STEJSKALOVÁ, M. Analýza návštěvnosti Zoo Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Předložená diplomová práce se zabývá přínosným tématem, je přehledně rozdělena, použitá terminologie je správná, jazyková úroveň plně odpovídá požadavkům, kladeným na tyto práce. Po odborné stránce je zpracována odpovídajícím způsobem, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šustrová, Tereza

Diplomový práce je zaměřena na analýzu návštěvnosti zoologické zahrady v Brně, klade si mimojiné za cíl zpracovat ekonometrický model, pomocí něhož bude možné predikovat návštěvnost do budoucna, a také navrhnout doporučení, jež povedou ke zvýšení atraktivity a tím k vyšší návštěvnosti ZOO v Brně.Diplomová práce je zpracována pečlivě, strukturovaně, z formálního hlediska obsahuje všechny požadované údaje. Návrhová část je dostatečně obsáhlá a jsou zde zahrnuty návrhy z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a taktéž z oblasti marketingu (propagace, e-mailový marketing).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102675