ŠIVELOVÁ, T. Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomantka ve své práci prokázala schopnost interpretovat získané teoretické informace do analytické a následně i do návrhové části. Ke zpracování práce přistupovala hned od začátku velmi zodpovědně, samostatně a aktivně. Autorka ve své návrhové části předkládá na základě provených analýz velké množství vhodných návrhů, které velmi dobře odráží situaci na trhu a v daném podniku. Návrhy jsou podrobně rozepsány a následně zhodnoceny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila odpovídající metody pro zpracování takto zaměřené diplomové práce. Pro zjištění spokojenost zákazníků využila dotazníkového šetření a také měření pomocí metody Net Promoter Score (NPS).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka je schopna interpretovat získané informace a využít je pro další zpracování.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy uvedené autorkou v práci vycházejí z provedených analýz a odpovídají velmi dobře reálné situaci. Pro Pražírnu jsou eventuálně bez problémů realizovatelné. Návrhy jsou navíc komplexní, nejen z oblasti komunikačního mixu, ale i z oblasti personálu, nových produktů. Návrhy jsou detailně vyčísleny, včetně časového harmonogramu, kontroly jejich plnění a možných rizik, včetně reakcí na rizika. Návrhová část práce také obsahuje část zaměřenou na zhodnocení přinosů návrhů, jak po finanční, tak po nefinanční stránce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je zpracována přehledně a systematicky. Formálně i terminologicky ve standardní formě.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka prokázala velmi dobrou práci s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zapletalová, Pavla

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V teoretické části autorka vymezuje základní teoretická východiska pro zpracování diplomové práce. Analytická část obsahuje základní popis činnosti společnosti Pražírna Kyjov, s.r.o., analýzy vnějšího i vnitřního prostředí i marketingového mixu. Představeno je také provedené dotazníkové šetření, jenž je vhodnou metodou pro vstupní analýzu - SWOT analýzu. Toto autorkou provedené šetření lze hodnotit jako velmi pozitivní. Výstižně zvolené otázky dávají průzkumu seriózní vypovídající hodnotu pro zjištění spokojenosti zákazníků se společností Pražírna Kyjov. Na základě zjištění z provedených analýz a dotazníkového šetření jsou v závěrečné části práce navržena opatření, která mají zvýšení zákaznické spokojenosti v blízké budoucnosti zajistit. Navrhovanou následnou kontrolu on-line metodami by bylo vhodné doplnit konkrétním obsahovým návrhem. Všechna tato doporučení jsou pak vhodně doplněna také finančním přehledem nákladů a předpokládaných budoucích tržeb s celkovým harmonogramem zavedení jednotlivých opatření. Diplomová práce má jednoznačný přínos pro společnost v podobě návrhů opatření a jejich implementace, a je tak reálně prakticky využitelná a může sloužit vlastníkům společnosti jako podklad pro další rozhodování.Celá práce je psána velmi srozumitelně za využití odborného jazyka a stylu na požadované úrovni. Za účelem zvýšení přehlednosti je vhodně graficky doplněna grafy, tabulkami a obrázky. Celkový dojem z předložené práce je pozitivní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103325