HYNČICA, V. Parametrické programování v řídicím systému Fanuc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student ve své diplomové práci věnoval pozornost všem zadaným cílům. Téma řešil nejen teoreticky, ale navrhl a zrealizoval i praktický experiment ve firmě. V úvodních kapitolách diplomové práce popisuje zadanou součástku, její materiál, obrobitelnost a informuje čtenáře i o základních možnostech parametrického programování v řídicím systému FANUC. V praktické části diplomové práce je popisována stávající výroba i vytváření nových parametrických programů pro součást s názvem Praporec. Při pravidelných konzultacích student projevoval zájem o řešenou problematiku a četná doporučení akceptoval a do závěrečné práce zapracoval. Celkově práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Téma magisterské práce je sestaveno poměrně obsáhle. Kromě nezbytné úvodní teorie parametrického programování autor následně předkládá svoje řešení v podobě programu pro náročnější součást i se zahrnutím rozhodovacích podmínek a měření sondou. Jak sám uvádí, tyto technické možnosti jsou výhodně využitelné v sériové výrobě blízce podobných součástí, kde minimalizují ztrátové časy, především při seřizování technologie včetně vyloučení chyb. Dále, řešená součást je vyrobena z mědi, proto je věnována pozornost i obrábění tohoto materiálu a zařazenou kapitolu lze ocenit. Celkově lze tedy zpracované téma hodnotit příznivě, i přiložené dokumenty v rozsáhlé příloze toto podtrhují. Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě: 1. Uveďte ze svých zkušeností některé zajímavé případy ohledně zaokrouhlování parametrů u G- a M-funkcí. 2. Sestavil jste uvedený parametrizovaný program bez obtíží nebo bylo potřeba náročnějšího přemýšlení. 3. Pohovořte o používání procesních kapalin při CNC obrábění v souvislosti s Vaším tématem magisterské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100653