HODES, V. Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Diplomant Bc. Vojtěch Hodes zpracoval diplomovou práci na téma Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN. Po odborné stránce spolupracoval Bc. Hodes především s konzultantem z firmy Flowmon Networks Ing. Pavlem Minaříkem, se kterým jsem předložený posudek konzultoval. Student naplnil požadované zadání beze zbytku. Vytvořil jednoduchý software využívající API zainteresovaných systémů pro detekci DDoS útoků a SDN přepínače, který je schopný reagovat na rozpoznaný útok a tento útok prostřednictvím dynamicky vytvořeného ACL zablokovat. Během řešení musel student zvládnout celou řadů různých technologií a jejich návazností a prokázal tak schopnost samostatně řešit komplexní úlohu. Práce jako taková postupuje zcela pragmaticky krok za krokem a v potřebném rozsahu seznamuje s použitými technologiemi a postupem řešení. Po formální stránce je práce v pořádku. Odkazování funguje, není však graficky znázorněno kde. V roli vedoucího/konzultanta bych navrhoval hodnocení B/86 bodů. Důvodem pro B je fakt, že nebylo dosaženo jakéhokoliv výsledku nad rámec zadání a vlastní vytvořený software (skript) ještě určitá zlepšení potřebuje, aby jej bylo možné skutečně prakticky nasadit.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Křepelka, Václav

Předložená DP splňuje zadání v plném rozsahu. Práce je strukturována v souladu se zadáním - kapitoly 1 a 2 jsou věnovány popisu nástrojů pro zachycování útoků a jejich možnosti. V kapitole 3 je proveden návrh laboratoře a kapitola 4 podrobněji popisuje její sestavení. V kapitole 5 je popsána simulace útoku a účinnost obrany před ním. Odborná úroveň DP na pomezí výpočetní a telekomunikační techniky, tedy teleinformatiky je na výši úkolu. Diplomant prokázal schopnost orientovat se v problematice s dostatečnou znalostí požadavků na programová řešení jednotlivých systémových prvků a jejich syntéze v potřebném rozsahu. Práce je místy poplatná jazyku IT komunity, některé výrazy by si zasloužily uvádět i v české podobě, např. mirror port. Spíše než interpretace samotných výsledků úspěšné simulace útoku a obrany diplomant diskutuje a předkládá k variantnímu řešení výběr a konfiguraci jednotlivých prvků systému. Po této stránce je práce zcela srozumitelná, instruktivní a podnětná. Práce je po formální stránce bezchybná. Jako recenzent obvykle uvádím jisté korekturní návrhy, ale tento autor mi tuto příležitost neposkytl. Jazyková úroveň technické češtiny je na přiměřeně slušné úrovni, s tím že je poplatná vyjadřovacím zvykům IT komunity. Práce obsahuje nezbytný soupis použité literatury; v textu ovšem odkazy jsou využity sporadicky.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 101946