SVOBODA, M. Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Franková, Emilie

Při celkovém pohledu odpovídá řešení tohoto diplomového úkolu požadavkům na diplomovou práci s hodnocením výborně. Přínosem práce je mimo jiné zpracování podstatné části dat získaných v rámci specifického výzkumu Užití metody mentálního mapování obsahu (významu) pojmů registrovaného na VUT v Brně pod evidenčním číslem BD 17001011, který byl založen jako longitudinální výzkum (a předpokládá se tedy jeho pokračování, ve kterém bude výsledků této DP využito). Otázka k průběhu obhajoby: Setkal jste se ve své dosavadní praxi s aplikací metody mentálních map nebo s aplikacemi jiných kreativních metod? Pokud ano, s jakým průběhem a výsledkem?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Těžiště autorovy práce spočívá ve výborné úrovni teoretické a empirické části práce. Jeho úkolem především bylo provést precizní analýzu velkého počtu kvalitativních dat. Toto bylo splněno ve výborné kvalitě. Kromě toho autor vytěžil ze své práce i relevantní návrhy na aplikaci analyzované metody mentálních map.
Přínos a praktické využití návrhu A Pro kvalitní provedení analýzy mimořádně velkého množství kvalitativních dat vytvořil autor vlastní postup - program na zpracování dat.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor práce postupoval při řešení diplomového úkolu iniciativně a samostatně, na konzultace s vedoucí práce byl vždy připraven a tyto probíhaly velmi efektivně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Autor zmapoval značný počet relevantních zdrojů včetně zdrojů zahraničních a dbal na jejich korektní citace.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Splnění tohoto kriteria odpovídá požadavkům na diplomovou práce na úrovni výborně.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část práce je zpracována velmi zodpovědně vzhledem k tématu i k jeho nejnovějším poznatkům a postupům.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Rovněž tato část diplomové práce byla zpracována velmi pečlivě a zodpovědně. Autor práce si výborně poradil s úkolem zpracovat mimořádně velké množství kvalitativních dat získaných aplikací metody mentálních map a vytvořil k tomuto účelu program na zpracování dat.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Černohorská, Lenka

Vymezený cíl diplomové práce byl formulován velmi obecně, přičemž celkově akcentuje teoretické zaměření práce. Autor práce se v návrhové části a provedenému výzkumu zaměřuje spíše na technickou rovinu aplikace prostřednictvím IT, čemuž odpovídá i návrhová část. Diplomová práce postrádá hlubší ekonomické parametry či zhodnocení využítí návrhu v podnikové praxi. I přes aktuálnost tématu lze autorovi vyčíst i použití otevřených informačních zdrojů, jejichž pravdivost a validida by neměla být zpochybnitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený přístup k řešení cíle práce C
Úplnost vypracování C
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu D
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 41016