GREPL, M. Revize parní turbíny a návrh oprav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Diplomant řešil reálnou poruchu na skutečné turbíně v době záruky, hledal příčiny poškození a určil způsob opravy včetně výkresové dokumentace tak, aby byla eliminována původní příčina havárie. Zadání bylo firemní a proto měj diplomat dostatek podkladů a byl i osobně přítomen v servisním oddělení výrobce. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trněný, Bohumil

Zadáním DP bylo provést revizní nález a návrh oprav a úprav u reklamované parní turbíny. Diplomant správně rozklíčoval příčiny havárie parní turbíny a následně navrhl vhodné opatření pro zabránění opakované havárie, které podložil nezbytnými výpočty a výkresovou dokumentací. Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100448