DOZBABA, Z. Návrh a racionalizace pracoviště WORKSHOP v ALPS Electric Czech s.r.o. s přihlédnutím k budoucímu rozvoji společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Tato práce se zabývá návrhem pracoviště workshop v ALPS Electric. V úvodní části obsahuje stručný popis strojů a teorie technologického projektování, následně je navrženo dispoziční řešení pracoviště a ekonomické zhodnocení včetně přínosů realizace. Student aktivně spolupracoval na řešení problematiky, pravidelně docházel na konzultace. Je nutno vyzdvihnout samostatnost studenta při zpracování tématu a aktivní přístup. Celkově práce splnila cíl zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neužil, Karel

DP řeší uspořádání pomocného provozu-dělení trubek,osazeného jedním výrobním dělníkem.Není přiložen výkres vyráběného dílu,nebo technol. představitele,ale naopak jsou v práci uváděny stroje a zařízení, která se dotyčného procesu neúčastní-soustruh,frézka aj. DP je převážně popisná,vlastní řešení není dominantní.V ekonomické části je nesprávně určená návratnost vypočtena z rozdílu nákladů při externí dodávce a vlastní výrobě.Návratnost se musí počítat z podílu nákladů na pořízení modernizace ku úspoře mzdových či jiných nákladů,nebo nárůstu zisku.I přes uvedené vady doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96709