KADLEC, S. Termodynamické tepelné čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Netradiční DP, která hledá možnosti úspor primárních energií formou využití tepelného čerpadla v teple odpadních spalin. Byl navržen tepelný oběh a hlavní část práce byl termodynamický výpočet pro stanovení hlavních rozměrů a energetických potřeb kompresoru a turbíny. Výstupem je i dispoziční řešení soustrojí. Práce splnila zadání, hodnotím ji výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Jedná se dobrou práci, která by mohla být podkladem pro reálnou rozvahu o možnostech takových jednotek. Poněkud negativně hodnotím studentův přístup při získávání důležitých součinitelů a parametrů při termodynamickém výpočtu a časté použití nástroje "volím". V takových případech se student příliš často spoléhal na doporučení školitele, i když se jednalo o parametry, které bylo možno určit z optimalizace. Na druhou stranu oceňuji, že ušetřený čas student velmi dobře využil při tvorbě konstrukčního návrhu. Práce je ve výsledku přehledná, nicméně kapitola o termodynamických parametrech pracovního plynu měla předcházet úvodnímu návrhu oběhu. Graficky je práce opět pěkná, ale je zvykem ve schématech kompresor a turbíny označovat přesně obráceně, než použil student. V textu se občas vyskytují nelogičnosti, například v Abstraktu je věta: končící....při stechiometrickém spalování zemního plynu o zvoleném složení – složení zemního plynu je přeci dáno. Grafy 1.2 a 1.3 jsou očividně funkcí i práce turbíny respektive kompresoru, ale není u nich řečeno jaké jsou, takže pro čtenáře postrádají smysl. K použití pojmu účinnost tepelného čerpadla bych měl drobnou připomínku v tom smyslu, že se jedná o chladící faktor. Další připomínku bych měl k výpočtu viskozity spalin, ta se nepočítá z objemových ale molárních podílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100450