KLVAŇA, J. Kombinované struktury v optickém vlákně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban, František

Úkolem studenta bylo seznámit se s problematikou struktur v optických vláknech a s možnostmi jejich výroby. Ze získaných poznatků student navrhl kombinaci struktur, kterou následně vyrobil. U navržené struktury v optickém vlákně student provedl měření, které bylo zaměřené na získání hodnot, ze kterých by bylo možné stanovit využití dané struktury v senzorové optice. Student vyhodnotil své měření a dle dosažených výsledků stanovil využití dané struktury pro jednotlivé typy bodového senzoru. Pan bakalář ve své práci splnil veškeré body zadané práce. V rámci své práce student prostudoval mnoho odborné literatury a dané problematice dobře porozuměl. Iniciativa studenta k práci byla dostačující a student docházel na pravidelné konzultace. Obsah práce po stránce odborné je na vysoké úrovni a je adekvátní složitosti této problematiky. Z hlediska formálního zpracování bych vytkl drobné typografické chyby a překlepy. Práci hodnotím jako zdařilou a z toho důvodu navrhuji A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Čučka, Milan

Student Jakub Klvaňa zpracoval diplomovou práci na téma Kombinované struktury v optickém vlákně. Pan Klvaňa splnil zadání práce. Obsahově je práce rozdělena následovně: První kapitola obsahuje stručný popis teoretického základu. Ve druhé kapitole jsou popsány typy vláken využitelné pro senzorické snímání, dále popis obrábění optického vlákna femtosekundovým laserem a stručné seznámení s Braggovou mřížkou. Třetí kapitola popisuje výrobu a možnosti využití těchto struktur, dále je popsána možnost výroby senzorů pro detekci plynů. Čtvrtá kapitola se zabývá praktickou realizaci a jsou zde stručně rozebrány možnosti sváření různých průměrů optických vláken, kapitola je doplněna intuitivními fotografiemi. Poslední kapitola je zaměřena na měření teploty a tahu. Zpracování je velmi přehledné, včetně grafů. Na druhou stranu práce obsahuje několik typografických chyb a překlepů, například: strana 22 – strukturu tvoří jakási, strana 27 – na povrchu na povrchu, ipmpulzů, strana 28 – v tomto, strana 32 - se se změní, strana 56 - priáce Dále je v práci na straně 32 uvedeno, že kapitola čerpá z odborného článku, který není v textů ocitován.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 101968