BAJÁNKOVÁ, D. Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Topolánek, David

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou využití nové funkcionality braker/limiter v nových typech elektroměrů. Jelikož má tato funkcionalita značný potenciál ke zvýšení přínosu instalace "chytrých" elektroměrů v podmínkách ČR, je proto v práci provedena detailní rešerše využití této funkce zejména v oblasti Evropských zemí. Na tuto rešerši následně navazuje zhodnocení současně dostupných elektroměrů disponujících v nějaké formě funkcionalitou breaker/limiter s popisem vlastního technického řešení. Vzhledem k malému množství dostupných materiálů je zpracování této úvodní části na poměrně dobré úrovni a naplňuje bezezbytku body zadání. Další část práce je zaměřena na návrh možných způsobů využití příslušenství breaker/limiter, které jsou detailně popsány a vysvětleny na příkladech. V závěrečné části je provedeno celkové zhodnocení navržených funkcí v podmínkách ČR a to v četně uvažování případných legislativních problémů. Vlastní práce je zpracována srozumitelnou formou, je na poměrně dobré úrovni a obsahuje velmi malé množství překlepů a chyb. Výsledky práce mohou být použity pro zpracování navazujících rozsáhlejších studií.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Toman, Petr

Diplomová práce Denisy Procházkové je zaměřena na problematiku funkcionality breaker/limiter tzv. chytrého elektroměru. Uvedené funkcionality jsou ve směrnici EU definovány jako základní a v současné době probíhá v ČR rozhodování, zda implementovat uvedené funkce plošně, případně na vybraná místa či vůbec. Řešené téma je tedy vysoce aktuální. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. V úvodní části jsou definovány cíle práce a rozebrány základní výchozí informace a dokumenty. Dále se autorka zabývá analýzou technického řešení breaker/limiter na trhu v současnosti dostupných elektroměrů a řeší současné možnosti aktivace breakeru odběratelem. V kapitole je rozebrána problematika stavu nouze, neoprávněného odběru a dodávky a vybrané charakteristiky elektrické energie. Analyzované poznatky jsou pak využity v kapitole, kde je rozebráno 11 vytipovaných možností využití funkcí breaker/limiter včetně zhodnocení potenciálních přínosů pro provozovatele distribuční soustavy a pro odběratele. V kapitole 6 je provedeno zhodnocení z hlediska využitelnosti v ČR a stručně také z hlediska legislativy. Poslední kapitolou je závěrečné zhodnocení a doporučení. Zadání diplomové práce je splněno v celém rozsahu. Práce je logicky členěna, systematicky a přehledně zpracována. V kapitole 5 jsou obsaženy náměty pro další vývoj elektroměrů s funkcemi breaker a limiter, přičemž existuje reálný zájem výrobců elektroměrů o jejich využití. Pozitivně hodnotím rozsah použité literatury. Po formální a jazykové stránce je práce zpracována velmi pečlivě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: -práce obsahuje několik typografických chyb (samostatné znaky stojící na konci řádku), -u některých obrázků je použito neúměrně velké písmo (např. Obr. 3, Obr. 13), -kap. 3.3 řeší problematiku elektroměrů umístěných za krycím plechem. Postrádám zde zmínku o možností využití optického vstupu pro ovládání elektroměru zmíněného v kapitole 2 a současně zmínku o problému s revizí v případě úpravy rozváděče o externí tlačítko pro ovládání elektroměru, -str. 33, první věta obsahuje odkaz na zdroj [20], správně má být [25], -str. 47, obr.9 je obtížněji čitelný.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 102569