KOKOLIOVÁ, E. Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést srovnání daňové zátěže pro zvolené varianty u fyzické osoby mající příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti a na základě provedených výpočtů zhodnotit a navrhnout nejvhodnější variantu. V rámci bakalářské práce je zpracováno relativně standardní téma, které je však studentkou zpracováno komplexně. Je na místě ocenit vysokou stupeň samostatnosti studentky při zpracování bakalářské práce. Práci považuji za čtivou a dobře provázanou. S ohledem na svou návodnost může sloužit jako vzor pro řešení obdobných případů. Práce obsahuje určité nepřesnosti (zaměňování pojmu plat a mzda; chybný odkaz na § 7a odst. 5 v pozn. pod čarou č. 47 - studentka měla zřejmě na mysli obecnou úpravu obsaženou v § 38g zákona o daních z příjmů; tvrzení, že základ daně se snižuje o slevy (str. 32) či užívání neadekvátního označení (terminologie) - užití termínu "zálohy" v kontextu sociálního pojištění ze závislé činnosti). V úhrnu však tyto nedostatky nesnižují kvalitu této prace jako celku. Otázka k obhajobě: Jak hodnotíte legislativní změny v oblasti paušálních výdajů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Havlová, Jiřina

Práce je přehledná a logicky pochopitelná. Bakalářská práce byla zaměřena na daňovou optimalizaci fyzických osob, kde byly vzaty v úvahu veškeré možné varianty. Autorka práce splnila stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103282