HŘEBÍČKOVÁ, J. Využití fuzzy logiky pro hodnocení investičních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pekárek, Jan

Diplomová práce představuje rozhodovací model o vhodnosti založení nové pobočky společnosti. Model je implementován dvojím způsobem za použití různých softwarových nástrojů. Práce dostatečně podrobně popisuje použité indikátory, tedy vstupy modelu, i proces implementace modelu. Rovněž předkládá jednoznačné doporučení pro majitele firmy, který ze zkoumaných investičních záměrů je nejvhodnější. Autorka však bohužel jen velmi stručně popsala klíčový bod v procesu tvorby obou modelů, tj. tvorbu transformační matice a inferenčních pravidel, přičemž právě jejich nastavení definuje chování modelu. Z informací dostupných v DP není zřejmé, jak přesně probíhalo mapování požadavků vedení společnosti na navrhovaná pravidla modelu. Bude vhodné, pokud tato skutečnost bude objasněna při obhajobě (viz 1. otázka oponenta). Práce rovněž obsahuje drobné překlepy a gramatické chyby, které však nemají zásadní vliv na kvalitu práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99909