KRAMNÁ, A. Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2016 a 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Studentka pracovala po celou dobu svědomitě a řádně konzultovala. Celkově diplomovou práci považuji za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce je vypracována v souladu se zadáním, avšak faktorům, které ovlivňují obvyklé a zjištěné ceny, mohla být věnována větší pozornost. Práci by obohatilo, pokud by koeficient redukce na pramen ceny byl podložený výpočty, obzvláště když studentka dlouhodobě a pečlivě sledovala realitní inzerci.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části postrádám vysvětlení pojmu porovnávací hodnota. Podmínky, kdy je možno rodinný dům ocenit podle oceňovací vyhlášky porovnávacím způsobem, nejsou kompletní. Ocenila bych rozsáhlejší kapitolu věnující se změnám v oceňovací vyhlášce mezi roky 2016 a 2017.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Studentka si zajistila potřebné podklady a vstupní data, použité metody a postupy jsou správné. Studentka nesprávně uvádí počet obyvatel dle MLO 2015 a doporučenou hodnotu u znaku č. 6 u indexu trhu. Toto však nemá vliv na výsledné ceny. Výsledná cena zjištěná by měla být mírně nižší u variant Řečkovice 2016 a Řečkovice 2017. Patrně z nedbalosti, zde studentka totiž použila při výpočtu obestavěný prostor větší o 9 m2 než u dalších dvou variant. Nesprávně studentka zaokrouhluje cenu zjištěnou trvalých porostů.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce místy obsahuje nepřesné a nejasné formulace, které úroveň diplomové práce snižují. Zbytečné je opakování některých tabulek (např. na str. 39 a 76, na str. 60 a 91) a opakování totožných zdůvodnění zařazení do kvalitativních pásem znaků u indexů při určení ceny zjištěné.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Odborné i laické veřejnosti je přiblížen vliv umístění rodinného domu v rámci města Brna na zjištěné a obvyklé ceny a vývoj cen mezi roky 2016 a 2017.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka u některých tabulek a grafů opomněla uvést zdroj, např. na str. 70, 107 a 108.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce není prosta překlepů a typografických nedostatků. V grafech nejsou vždy důkladně popsány osy. Celkově formální úpravu a odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako velmi dobrou.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vala,, Vlastimil

Cíle práce byly splněny. Autorka vyhodnotila rozdílnost obvyklé ceny a zjištěné ceny téhož rodinného domu jak v čase, tak podle lokality. Čas byl vyřešen u „obvyklé“ ceny sledováním inzerce v průběhu let 2016 a 2017, u ceny zjištěné aplikací cenového předpisu k roku 2016 a 2017. Lokalita byla vyřešena simulací situace, že tentýž dům se nachází v jiné části Brna. Dosažené výsledky autorka tabelárně porovnává. Výsledkem je poznatek, že v simulovaných podmínkách ovlivňuje ceny především lokalita. Co se týče terminologie, není zcela vyřešena problematika různých definic ceny obvyklé. Tomu měla autorka věnovat větší pozornost a jednoznačněji definovat, kterou obvyklou cenu bude při porovnání určovat a obhájit aplikaci reprezentantů cen pouze na bázi nabídek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100014