KLEMENTOVÁ, T. Legislativa pro využití dronu v realitní praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Studentka splnila cíle diplomové práce, v práci je větší množství citací ze zákonů a z literatury, jedná se zejména o sběr dat a informací což ovšem vyplývá ze samotného zadání. Velmi hodnotím schopnost studentky získat potřebné informace k vypracování diplomové práce ze zahraničních zdrojů. Studentka v dostatečném rozsahu řešila zadanou problematiku. Teoretická i analytická část práce je na dobré úrovni. Studentka srozumitelnou formou vysvětlila problematiku a porovnala stav legislativy v několika zemích. Kvalitu práce snižuje ne zcela vhodné uvádění citací a v některých případech není přímá citace zákona vyznačena. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jandásková, Tereza

Daná tématika je zpracovaná popisně avšak přehledně. Studentka prokázala schopnost orientovat se v právních předpisech. I přes nedostatky v odborném literárním zázemí a jeho citování, hodnotím práci jako dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Autorka vypracovala diplomovou práci v souladu s jejím zadáním. Práce je přehledně rozčleněna do jednotlivých kapitol. I přes nedostatky v odborné úrovni jazyka a nedostatky v odborném literárním zázemí a jeho citování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Cílem práce bylo zmapovat využití bezpilotních leteckých prostředků pro realitní praxi a popsat jednotlivé zákonné předpisy upravující tuto problematiku. Studentka také krátce sděluje, jakým způsobem je možné získat povolení k leteckým činnostem s bezpilotních leteckých prostředků. Autorka provedla bodové srovnání právních předpisů vybraných zemí Evropské Unie a Spojených států amerických s právními předpisy účinnými na území České republiky.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Studentka prokázala schopnost zorientovat se v právních předpisech, které upravují problematiku bezpilotních leteckých prostředků a to nejen v České republice.
Obtížnost a správnost řešení B Práce je popisného charakteru a splňuje cíle vytyčené v zadání. Lze ocenit, že autorka zapracovala legislativu více cizích zemí, avšak v práci postrádám srovnání předpisů týkajících se dané problematiky na úrovni Evropské unie.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos diplomové práce je komplexní zpracování právní úpravy bezpilotních leteckých prostředků nejen v České republice.
Odborná jazyková úroveň D Úroveň použitého jazyka diplomové práce neodpovídá povaze diplomové práce, autorka volí jednodušší a méně obsažné výrazy. Autorka také využívá laické pojmy.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E Studentka pracovala s malým množstvím odborné literatury, tj. pouze se dvěma knižními publikacemi, ostatní zdroje tvoří právní předpisy a elektronické zdroje. Práce obsahuje velké množství obrázků a tabulek. Ovšem jak u tabulek, tak obrázků chybí jejich zdroje a tabulky nejsou očíslovány vůbec. Není zde také odcitované velké množství textu. Pro příklad. str. 20 kapitole 3.1.3, str. 31 kapitola 3.1.9., str. 33 kapitola 3.3.13 chybí přímé citace. Autorka dále nepoužívá nepřímé citace a to ani tam, kde by jejich použití bylo vhodné. (např. str. 18, 31, 39, 40 atd.)
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 99648