STRAŠIL, M. Návrh a implementace rozšíření systému řízení skladového hospodářství ve zvolené firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Diplomová práce se zabývá řešením pro rozšíření funkčnosti systému řízení skladového hospodářství v oddělení HAN–VMK, společnosti Hella Autotechnik Nova. Práce je vypracována pečlivě s ohledem na budoucí praktické uplatnění v daném oddělení, kde je již implementováno a používáno diplomantem na míru připravené řešení. Z práce nevyplývá, proč se návrhová část vztahuje pouze na proces výdeje materiálu a aktualizace stavu skladu v centrálně používaném systému SAP, a nikoliv na proces příjmu materiálu. Kladně hodnotím ekonomické shrnutí optimalizace skladových procesů prostřednictvím vlastního řešení a systému SAP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Homolka, Ondřej

Student Martin Strašil měl za úkol ve své diplomové práci vytvořit rozšíření stávajícího systému pro řízení skladového hospodářství. Text práce se dělí na tři hlavní na sebe logicky navazující celky. V první části autor uvádí teoretické základy problematiky řešené v diplomové práci. Druhá část je analytická a detailně popisuje jak celou společnost Hella, tak i dané oddělení a jeho procesy. Poslední třetí část popisuje navržené řešení a jeho konkrétní implementaci.Dle mého názoru je práce přehledná, dostatečně podrobná a logicky strukturovaná. V textu se vyskytuje minimální množství překlepů či typografických chyb. Autor velmi dobře pracuje s použitou literaturou a dalšími informačními zdroji.Za kladné považuji to, že autor navržený model implementoval v praxi a tím potvrdil jeho aplikovatelnost. V práci nechybí zhodnocení přínosů zvoleného řešení a porovnání s alternativním řešením. Diplomová práce splňuje stanovené cíle na velmi dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101760