DOHNAL, S. Management topné energie v domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Přínosem práce je návrh technického řešení a vytvořená aplikace nového topného systému včetně možnosti vzdáleného přístupu. Cíl práce byl splněn. Otázky: 1. Jaká je životnost použitých komponent? 2. Jak lze přistupovat k jejich případné výměně? 3. Jak velký zásah představuje nasazení nového systému do toho stávajícího? 4. 4. Jaký je postup nasazení a možné komplikace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E V práci chybí kapitola metody a zvolené postupy řešení, která je uvedena i v zadání práce avšak tyto lze z jednotlivých kapitol vypozorovat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grepl, Jan

Výsledkem a hlavním přínosem práce je diplomantem vytvořená aplikace a technické řešení pro nasazení nového topného systému na stávající systém, bez zásahu do stávajícího systému a minimální náklady. Další přínos je určitá míra automatizace, kterou nový systém umožňuje. Třetí přínos práce je možnost vzdáleného přístupu k ovládání topného systému. Student splnil zadání diplomové práce, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103607