FICEK, J. Problematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Tato diplomová práce je věnována diagnostice izolace v zapouzdřených rozvodnách. Konkrétně se jedná o diagnostiku částečných výbojů, ketrá se provádí v rámci výstupní kontroly jednotlivých komponent zapouzdřených rozvoden ve výrobním závodě ABB. Uvedená firma byla zadavatelem práce a jejím hlavním požadavkem bylo vytvořit knihovnu záznamů – protokolů – o měření úrovně částečných výbojů v jednotlivých zapouzdřených komponenech a získat tak podklady pro lokalizaci znečištění, která je způsobují. V první polovině práce se autor věnuje výhradně teorii vzniku a způsobu diagnostiky částečných výbojů. Přesto, že je teoretická část zpracována pečlivě a na dobré formální úrovni, neobsahuje vlastní přínos autora a z velké části je převzata pouze z platné ČSN a jen okrajově se dotýká i jiných způsobů diagnostiky částečných výbojů. Lze ji tedy považovat za teoretický základ diagnostiky častečných výbojů, ale nikoli za kvalitní řešerši současného stavu tohoto způsobu hodnocení izolačních systémů. Dále se už autor věnuje praktické části své diplomové práce a ve stejnojmené kapitole 5 popisuje měření během experimentů prováděných na zkušebně zadavatele. Tady už je evidentní množství odvedené práce i autorova invence při hledání variant znečištění, které by se mohly projevit zvýšenou úrovní částečných výbojů, nebo při návrhu a sestavení vzorového záznamu měření, který bude sloužit pro tvorbu knihovny případů vzniku částečných výbojů. Že se uvedené práci věnoval odpovědně a systematicky, prokazoval autor i v průběhu semestru na diplomních seminářích. Práce je provedena na dobré grafické úrovni i když po formální stránce by se jí dalo lecos vytknout: typografické chyby a chybějící interpunkce v textech s rovnicemi, rozdílná symbolika v rovnicích a v textu, obrázky uvedené v opačném pořadí (str. 40-53). Přes uvedené formální nedostatky je však nutno konstantovat, že předložená diplomová práce splnila zadání ve všech bodech a autorův vlastní přínos k problematice lokalizace znečištění vnitřních částí zapouzdření na základě detekce částečných výbojů je v ní dobře patrný.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrnčíř, Bohumil

Předložená diplomová práce studenta Jana Ficka se zaobírá problematikou částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích s dělením na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou komplexně popsány principy vzniku a používané měřicí metody částečných výbojů. Autor dále charakterizoval zapouzdřené plynem izolované rozvodny velmi/zvlášť vysokého napětí a zaměřil se na architekturu a popis výroby místně vyráběných zapouzdřených vodičů. V praktické části se student zaměřil na měření v našem výrobním závodě, kdy student definoval skupiny měření dle typů nekvality a v opakovaných měřeních se snažil dosáhnout opakovaných jevů částečných výbojů, ze kterých vyvozuje pro dané typy chyb konkrétní závěry, což je pro náš závod přínosné. Přínosem je stanovení kovové nečistoty na aktivním dílci jako jednoznačným původcem průrazu, které určil periodickým měřením. Všechna měření, kdy se vlivem určité nekvality projevily částečné výboje zpracoval do knihovny měření, čímž nám položil základy statistiky pro určování vad/nekvality ve výrobcích dle průběhu měření částečných výbojů, které využijeme při zavádění databázového vyhodnocovacího software ICM expert. Po formální stránce autor zaměňuje chybně zkratku VN místo ZVN v kapitole 4.4 a v knihovně měření. Student v našem závodě věnoval práci nadměrný objem času a zvládl řídit montáž a průběh měření testovací sestavy tak, aby dokázal ze statistického jevu částečných výbojů vyvodit konkrétní závěry.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 102549